Avgifter och taxor

Avgifter tas ut för vård, omsorg och socialt stöd enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen.

Avgifter

Du betalar avgift om du har beviljats hjälp i hemmet, särskilt boende, korttidsplats eller växelvård. Avgiften storlek beror på hur mycket hjälp du behöver samt utifrån den inkomstberäkning som görs för varje enskild person. Taxan för hjälp i hemmet är indelat i tre nivåer samt en taxa för enbart matdistribution.

Ta del av taxan i sin helhet på vår sida för med våra föreskrifter

Kommunens föreskrifter - avgifter

I avgifterna ingår:

  • Avgifter för kortidsboende
  • Hemsjukvård
  • Mat distrubition
  • Måltidsavgifter
  • Trygghetslarm

Personliga behov — förbehållsbelopp

I avgiftsberäkning läggs ett nationellt fastställt minimibelopp in. Utöver det fastställda förbehållsbeloppet ska den enskilde förbehållas medel för faktisk bostadskostnad.

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för följande poster:

Livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Under vissa förutsättningar kan minimibeloppet både höjas och sänkas.

Minimibelopp

För 2024 är minimibeloppet 7062 SEK/månad för ensamstående. För makar och sammanboende är det 5762 SEK/månad.

Prövning av rätt till försörjningsstöd

Kommunen har ingen skyldighet att ersätta den enskilde om man inte ”har kvar” pengar motsvarande förbehållsbeloppet.
I de fall avgiftsberäkningen visar att den enskilde inte når upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen, har den enskilde möjligheten att få en individuell prövning om rätt till försörjningsstöd.

Hemsjukvård

För hemsjukvårdsinsatser/ sjukvårdande behandling som sker i kommunens hemsjukvård tas avgift, oavsett antal besök, med 572 SEK/månad. Avgiften ingår i avgifts-beräkningen och den så kallade maxtaxan som 2024 är 2575 SEK.

Frånvaro

I de fall personen är frånvarande och inte får några insatser minst 7 dagar under en kalendermånad reduceras avgiften med ett avdrag per dag från och med den 8:e frånvarodagen. Avgiften för mat reduceras från och med första hela frånvarodag. Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse reduceras avgiften med ett avdrag per dag från första hela frånvarodag till och med sista hela frånvarodag.

Uppgifter till avgiftsunderlag

Kommunen hämtar via Pensionsmyndigheten uppgifter på den pension som Pensionsmyndigheten utbetalar. Övriga uppgifter som tjänstepension, livräntor, inkomst av kapital, andra inkomster ska du själv lämna uppgift om. Likaså gäller det faktisk bostadskostnad.

Om inte du vill lämna dina uppgifter kommer du att debiteras utifrån gällande avgiftsnivå. För ytterligare information – kontakta avgiftshandläggaren.

Besvär (överklagan)

Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär (16 kap 3 § Socialtjänstlagen).

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.