Socialpsykiatri och LSS

Har du behov av stöttning med rutiner och struktur i vardagen, har du känslan av att du är isolerad och saknar nätverk och socialt sammanhang?

Om oss

Du som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar har rätt att ansöka om stöd och hjälp för att du ska kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället. Det är kommunens LSS- och biståndshandläggare som bedömer vilket stöd som du har rätt till för att du ska kunna bo, få en meningsfull sysselsättning och fritid i Ragunda kommun.

Du kan ansöka om stöttning och hjälp från Ragunda kommuns handledare inom enheten Socialpsykiatri, samt genom LSS-handläggare. Vi jobbar med biståndsbedömda insatser som boendestöd, kontaktperson, ledsagning, hjälp i hemmet och mycket mer.

Om du har frågor kontakta biståndshandläggaren via Kundcenter på 0696-68 20 00 eller maila till: bistandsenheten@ragunda.se

Så här ansöker du om stöd enligt LSS

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslagstiftning, som ger de personer som omfattas av lagen rätt till de tio insatser som är beskrivna där. Rätten gäller under förutsättning att det finns ett behov av insatserna och att behovet inte tillgodoses på annat sätt.

De tio insatserna inom LSS är:

 • Råd och stöd
 • Personlig assistans
 • Kontaktperson
 • Ledsagarservice
 • Daglig verksamhet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidsstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Avlösarservice i hemmet
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild stöd och service för barn och ungdomar under 23 år.

För att ha rätt till LSS måste man höra till en av de tre personkretsarna:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
 3. Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindren ska vara stora och ge betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Personen ska dessutom ha ett omfattande behov av stöd.

Om du vill ansöka om stöd enligt LSS, kontakta Kundcenter;0696-68 20 00

eller skicka ett mail till: bistandsenheten@ragunda.se

Personligt ombud

Personligt ombud är ett frivilligt stöd för dig som upplever att det är svårt att få den stöttning/hjälp du behöver.

Stödet är till för dig som lider av långvarig psykisk ohälsa eller plötsligen hamnat i en ny livssituation som är svår att hantera.

Du behöver inte ha en diagnos, utan tillsammans med det personliga ombudet kartlägger ni dina behov, rättigheter och skyldigheter.

 • Ett personligt ombud är kostnadsfritt och tidsbegränsat
 • Personliga ombud har tystnadsplikt och ingen dokumentationsplikt, men är anmälningsskyldiga om de misstänker att barn far illa.
 • Personliga ombud samarbetar inte med personer i aktivt missbruk av droger eller alkohol.

Tror du att detta kan vara något för dig eller vill veta mer? Maila till: bistandsenheten@ragunda.se

Sekretess

Verksamheterna omfattas av sekretessregler som skydd för individen.

Kvalitet

Vi arbetar med att förbättra kvaliteten i verksamheterna och detta görs utifrån resultat från undersökningar eller andra uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna. Vi har en ambition att öka kunskapen om individernas behov för att kunna utveckla och anpassa verksamheten.

Synpunkter

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation skall präglas av gott bemötande. Har du synpunkter eller funderingar kring verksamheten kan du lämna synpunker vi vår e-tjänst.

Synpunkter, beröm och klagomål - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.