Hemsjukvård och hjälpmedel

Kommunens ansvar för en god hälso- och sjukvård motsvarar regionens ansvar men med den begränsningen att det inte omfattar läkarnivå. Inom den kommunala hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Kommunens ansvar är att erbjuda en god hälso- och sjukvård vid/för:

  • Särskilda boenden för äldre
  • Vid vistelse på korttidsavdelning
  • Bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning
  • Dagverksamheter som är reglerade i socialtjänstlagen
  • Personer i bostad med särskild service (LSS-boenden)
  • Dagliga verksamheter som är reglerade i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Har du behov av hälso- och sjukvård ska du i första hand kontakta din hälsocentral, då det är regionen som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården.

Hemsjukvård

I vissa fall kan du få hälso- och sjukvårdsinsatser i ditt eget ordinära hem, så kallad hemsjukvård. Det är reglerat i lagstiftning och avtal med Region Jämtland Härjedalen. Ditt behov av sjukvård ska vara varaktigt. Dessutom ska du ha insatser över tid från kommunen eller närstående med minst en av följande punkter:

  • Stöd med att äta/dricka vid måltider
  • Påklädning
  • Att förflytta sig fysiskt
  • Sköta dagligen personlig hygien.

Det är din hälsocentral som uppmärksammar om du har behov av hemsjukvård och tar kontakt med kommunens hälso- och sjukvård för att planera i samråd. Övergången från primärvården till hemsjukvården sker via SIP (Samordnad Individuell Planering) tillsammans med dig och/eller närstående.

Hammarstrands hälsocentral - 1177 Länk till annan webbplats.

Exempel på insatser du kan få inom hemsjukvård är hjälp med medicinering, såromläggning, träning, hjälpmedelsutprovning samt vård vid livets slut. Insatser kan också utföras av omvårdnadspersonal på delegation av legitimerad personal. Hemsjukvård finns att tillgå i hela kommunen dygnet runt.

Kommunens särskilda boenden (SÄBO)

Vid boende på kommunens särskilda boenden ingår hälso- och sjukvård utifrån dina behov. Här finns det tillgång till sjuksköterska dagligen vardagar. Nätter och helger bemannas av sjuksköterskor som då har hela kommunen som upptagningsområde. Insatser från fysioterapeut och arbetsterapeut sker utifrån dina behov.

Avgifter

Det tas ut en månadsavgift för insatser utförda och/eller ordinerade av leg personal. Se information om kommunens taxor på hemsida eller ta kontakt med kommunens avgiftshandläggare.

Kommunens föreskrifter - Avgifter

Hjälpmedel

Syftet med hjälpmedel är att det ska underlätta för dig att klara det dagliga livet så självständigt som möjligt.I kommunens verksamhet är det arbetsterapeuter, sjukgymnaster och distriktssköterskor som kan prova ut och förskriva hjälpmedel.

Så här gör du för att anmäla behov av hjälpmedel

Om du behöver hjälpmedel ska du i första hand vända dig till din Hälsocentral.

Tema Hjälpmedel – ny tjänst på 1177.se

Nu finns ett nytt temaområde, Tema Hjälpmedel, på 1177 Vårdguidens webbplats. Där kan man läsa om hur det går till att få ett hjälpmedel och även se vilket utbud som finns.

Hjälpmedel - 1177 Länk till annan webbplats.

Kotakta enhetschef

0696-68 24 46

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.