Öka vår tillgänglighet inom kommunen och till omvärlden

Läs mer om vårt prioriterade mål, delmål och handlingsplan för att öka vår tillgänglighet inom kommunen och till omvärlden.

"För alla som bor och verkar här ska det vara lätt att ta del av de nyttor som finns inom och utanför kommunen. Företagen ska ha lätt att rekrytera den personal de vill ha och nå ut på sina marknader. För invånarna ska det på motsvarande sätt vara enkelt att ta anställning på arbetsplatser där de vill arbeta och ta del av varor och tjänster de efterfrågar."

Ökad tillgänglighet

Målet om ökad tillgänglighet har sin grund i visionen för Ragunda kommun som i sin tur tar avstamp i kommunens strategiska läge mitt i mellannorrland. Kommunens västra delar ligger inom pendlingsavstånd från Östersund samtidigt som Västernorrland ligger på andra sidan kommungränsen i öster. Det lokala näringslivet är beroende av ett väl fungerande transportsystem för att nå sina marknader utanför kommunen och sammanhållningen inom kommunen är lika beroende av en infrastruktur som binder ihop byarna.

På regional nivå lyfts digitala flöden av både kompetens, tjänster, kunskap och kreativitet, men även i fysiska former via transporter och kollektivt resande, fram som en nyckelfaktor för att uppnå visionen om en nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i fram till 2050. Visionen för länet framhåller inte minst en modern grön infrastruktur genom vilken Jämtlands län är nära kopplat till både grannregioner, Stockholmsregionen och övriga Europa och världen.

Nuläge och förutsättningar

Vårt geografiska läge mitt i mellannorrland, där tillgängligheten är starkt präglad av långa avstånd men samtidigt också större befolkningskoncentrationer åt såväl öster som väster, gör transporter och infrastruktur till nyckelfrågor för de lokala utvecklingsförutsättningarna. Många av de stora arbetsplatserna i kommunen är lokaliserade i närheten av väg 87 vilket är positivt ur kollektivtrafiksynpunkt. Som glesbefolkad kommun, med majoriteten av befolkningen bosatt utanför tätorter, är Ragunda samtidigt mycket bilberoende. Bilinnehav per invånare är näst högst i länet efter Härjedalens kommun och endast 16 av landets 290 kommuner har ett högre bilinnehav per invånare än Ragunda. Transportsystemet behöver därför vara utformat med hänsyn till det samtidigt som förutsättningarna för kollektivtrafikbaserad pendling är viktiga ur både ett miljöperspektiv och ett socialt perspektiv, då stora grupper bland exempelvis unga och nyanlända saknar körkort. Kollektivtrafiken har även betydelse för besöksnäringens förutsättningar. Kommunens starka skogsindustri och växande vindkraftsindustri innebär också att det kapillära vägnätet är hårt belastat av tung trafik. De tunga transporterna är helt nödvändiga för dessa delar av näringslivet men innebär samtidigt ett stort behov av underhåll för att kunna utföras. Ett regelbundet underhåll av de mindre vägarna är också centralt för att inte förutsättningarna för andra transporter som använder samma vägnät ska försämras.

I hög grad är det andra aktörer än Ragunda kommun som ansvarar för transportsystemet i kommunen. Endast 0,2% av vägnätet är kommunalt och den stora merparten, 87%, utgörs av enskilda vägar. Inga av de nationella stamvägarna går genom kommunen vilket innebär att investeringarna i vägnätet huvudsakligen sker genom länstransportplanen. Förutom Trafikverket är således Regionen en nyckelaktör i utvecklingen av transportsystemet. Som kollektivtrafikmyndighet är Regionen också ansvarig för kollektivtrafikförsörjningen. Samtidigt poängterar Regionen i det trafikförsörjningsprogram som håller på att tas fram att integreringen av kollektivtrafiken i samhällsplaneringen är en av de viktigaste strategierna för att nå de regionala målen för kollektivtrafiken. Det innebär exempelvis att väl utbyggda gång- och cykelvägar, pendlarparkeringar för cykel och bil samt utvecklade bytesmöjligheter är viktiga åtgärder som kommunen har rådighet över.

När avståndet för daglig arbetspendling är för stort kan samtidigt den digitala tillgängligheten i viss mån kompensera för en begränsad fysisk tillgänglighet och skapa möjligheter som tidigare inte funnits. Digitaliseringen är en megatrend som innebär att nya digitala lösningar skapar möjligheter att leva och verka i hela kommunen.

Inom Jämtlands län ökar företagsetableringar inom IT- och digitaliseringssektorn och ett flertal co-workingställen i länet erbjuder arbetsplatser och ett sammanhang till individer och företag. Pandemin har också visat en stor potential för ökat distansarbete och ett förändrat behov av fysiska resor, något som kan förväntas förändras kontinuerligt efterhand som teknikutvecklingen fortskrider. Efterfrågan och utbudet på digitala tjänster kan dessutom förväntas öka i snabb takt framöver. I regeringens bredbandsstrategi görs till exempel bedömningen att mindre än en procent av de saker som kan anslutas till internet är anslutna idag. För en kommun som Ragunda innebär detta en möjlighet som det finns all anledning att bevaka och bejaka, dels genom att utveckla de digitala lösningarna i den egna verksamheten, dels genom att säkerställa en hög digital tillgänglighet för de som bor och verkar i kommunen.

Ett väl utbyggt bredbandsnät är centralt i det sammanhanget men även den faktiska anslutningsgraden hos kommunens invånare och företag. Utbyggnaden av fibernätet sker i högt tempo. Enligt statistik från Post- och Telestyrelsen har antalet hushåll med tillgång till, eller absolut närhet till, bredband med hastigheten 1 Gbit/s ökat från 54 till 75 % mellan 2017 och 2019 i Ragunda kommun. Motsvarande siffror för arbetsställen är 46 till 70%. Samtidigt är det inte alla hushåll och företag som har den fasta förbindelsen framdragen ända till huset och det finns därför anledning att även arbeta med den frågan.

Delmål - En näringsfrämjande transportinfrastruktur

Näringslivets intresse i transportinfrastrukturen är mångfacetterat. Ur ett arbetskrafts- och kompetensförsörjnings­perspektiv är pendlingsmöjligheterna inom kommunen och till städer och områden utanför kommunen avgörande. Ur ett besöksperspektiv är vissa målpunkter särskilt viktiga i transportsystemet och möjligheterna för såväl långväga som kortväga resande att enkelt ta sig dit viktiga. För vissa branscher inom industrin, särskilt inom skogsnäringen, är det godstransporterna som behöver vara dimensionerande för infrastrukturen, inte minst det omfattande kapillära och enskilda vägnätet. Även Stambanan genom övre Norrland är en resurs i detta sammanhang som inte får negligeras. Planeringen och underhållet av infrastrukturen behöver beakta dessa olika behov som näringslivet i kommunen har och Ragunda kommun behöver arbeta aktivt tillsammans med näringslivets aktörer och Region Jämtland Härjedalen, såväl som Region Västernorrland, för att åtgärder utformas med hänsyn till dessa behov.

Indikator: Indikatorer för de transportpolitiska målen

Delmål - Förutsättningar för kollektivtrafikbaserad skol- och arbetspendling

Stora delar av befolkningen har inte möjlighet att ta sig till och från skola eller arbete med bil. För dessa grupper är kollektivtrafiken helt nödvändig i vardagen. Rådigheten över kollektivtrafiken ligger på regional nivå, men kommunen kan stärka förutsättningarna för kollektivtrafiken att vara ändamålsenlig och attraktiv genom att säkerställa ett ”hela resan”-perspektiv från dörr till dörr. Kommunen ska därför se över möjligheterna att, i nära samverkan med Regionen, utveckla kollektivtrafikens attraktivitet utifrån ett genom att i högre grad integrera kollektivtrafiklösningar i samhällsplaneringen.

Indikator: Resandestatistik

Delmål - Goda möjligheter att nyttja digitala lösningar

Digitaliseringens effekter på samhällsutvecklingen kan svårligen underskattas och i en kommun som Ragunda innebär denna utveckling stora möjligheter för kommunens näringsliv och befolkning. Det förutsätter samtidigt att tillgången till en bra bredbandsinfrastruktur är god och att utvecklandet av digitala lösningar inom såväl kommunens verksamhet som hos näringslivet fortskrider målmedvetet. Ragunda kommun ska därför arbeta i enlighet med den nationella målsättningen om bredband i världsklass och den regionala bredbandsstrategins mål att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 1Gbit/s. Av de resterande två procenten bör 1,9 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s år 2025.

Indikator: Tillgång till bredband

Handlingsplan för att öka vår tillgänglighet inom kommunen och till omvärlden

I handlingsplanen konkretiseras prioriterade mål och delmål till insatser, adresserade till nämnder och förvaltningar. Handlingsplanen innehåller tidplan för när och hur aktiviteterna ska genomföras, samt anger vem eller vilka som ansvarar för genomförandet och hur finansiering sker.

Syftet med en uppdelning i program och handlingsplan är att handlingsplanen kan revideras löpande efter behov och utveckling samtidigt som programmets långsiktiga fokus behålls.

Handlingsplan för delmål - En näringslivsfrämjande transportinfrastruktur

Ett aktivt deltagande i det regionala utvecklingsarbetet för att säkerställa det lokala näringslivets intressen i den regionala och nationella transportplaneringen.

Ansvarig: kommunstyrelsen

Tid för genomförande: 2021, löpande

Finansiering: 5tkr

Från tjänstemannasida arbetar men i de regionala nätverk gällande regionala och nationella transportplaneringen

Handlingsplan för delmål - Förutsättningar för kollektivbaserad skol- och arbetspendling

Underlätta kollektivtrafiklösningar genom samhällsplaneringen och den lokala markanvändningen.

Ansvarig: samhällsbyggnadsavdelningen

Tid för genomförande: 2021-2023

Finansiering: ingår i översiktsplanearbetet

I arbetet med översiksplanen så finns fyra övergripande strategier där värdeskapande stråk och noder är en. Vi planerar kollektivtrafikllösningar med Länstrafiken koninuerligt

Handlingsplan för delmål - Goda möjligheteter att nyttja digitala lösningar

Bygg ut fibernätet i hela kommunen.

Ansvarig: Samhällsbyggnadsavdelningen

Tid för genomförande: 2021-pågår

Finansiering:

Arbetet med fiberutbyggnaden i kommunen pågår. Målet är att mins 90% av de fasta hushållen ska vara anslutna innan 2023 års slut

Genomför informationskampanjer till hushåll om vikten av att ansluta fastigheter till fibernätet.

Ansvarig: Samhällsbyggnadsavdelningen

Tid för genomförande: 2021, löpande

Finansiering:

Utveckla kommunens e-tjänster riktade till företag.

Ansvarig: Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsavdelningen

Tid för genomförande: 2022

Finansiering: 100tkr

På bygg och miljö så har man tagit fram följande e-tjänster. Anmälan försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Arbetet pågår och fler e-tjänster riktade mot företag är på gång

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.