Företagsstöd och finansiering

Här hittar du information om olika företagsstöd och finansiering.

Ragunda kommun ligger i ett politiskt prioriterat område för statliga företagsstöd. Kommunen har inga egna medel till företagsstöd men hjälper gärna företag att söka statliga stöd på Region Jämtland Härjedalen. Vi kan även hjälpa till med kontakter med andra finansieringsalternativ än banker.

Timbanken

Med Timbanken får du som är företagare i Jämtland/Härjedalen tillgång till fem kostnadsfria konsulttimmar.

Denna konsulthjälp kan t ex utnyttjas för att stärka ert varumärke, marknadsföring eller annan affärsutveckling. Timbankens konsulter ger även företagsstöd och rådgivning för er som vill satsa på utlandsaffärer, bättre lönsamhet och organisationsutveckling.

Timbankens konsulttimmar gäller er som är företagare eller ska starta bolag i någon av kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre eller Östersund.

Läs mer och anmäl dig här:

Fri konsulthjälp och konsulttimmar - Timbanken Länk till annan webbplats.

Bygdemedel

Bygdemedel, även kallat bygdeavgiftsmedel, är ersättning till bygder som blivit berörda av utbyggnaden av vattenkraft. Enligt vattendomar betalar vattenföretagen in bygdemedel till Länsstyrelsen, som är den myndighet som har till uppgift att förvalta pengarna. Bygdemedlen i Jämtlands län uppgår till drygt 30 miljoner kronor per år.

Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Mer information om vem som kan söka bygdemedel, exempel på vad du kan söka bygdemedel för och hur man ansöker hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Utveckling med bygdemedel | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Finansiering till satsningar som skapar hållbar regional utveckling

Ragion Jämtland Härjedalen hanterar följande stöd:

 • De regionalpolitiska företagsstöden, det vill säga regionalt bidrag till företagsutveckling och regionalt investeringsstöd.
 • Sådd- och innovationsfinansiering.
 • Kanalisationsstöd.
 • Servicebidrag och hemsändningsbidrag inom kommersiell service.

Här finns information om utvecklingsfinansiering i form av projekt- och företagsstöd som Region Jämtland Härjedalen hanterar.

Företags- och projektstöd - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens stöd

Länsstyrelsen Jämtlands län hanterar följande stöd:

 • Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet till lantbruks- och andra landsbygdsföretag.
 • Projektstöd inom landsbygdsprogrammet inklusive investeringar inom kommersiell service.
 • Projekt- och företagsstöd inom Havs- och Fiskeriprogrammet.
 • Interreg Sverige-Norge 2014-2020.
 • Bygdemedel.

Utöver detta finns även andra stöd med specialinriktning på lantbruk, natur, kultur och miljö som fortsatt hanteras av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Stöd till jordbruk och landsbygd | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

ESF-rådet

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet/ ESF-rådet i dagligt tal driver utveckling och innovation för en inkludernade arbetsmarknad. Du hittar rådets utlysningar på deras hemsida. Svenska ESF-rådet - Svenska ESF-rådet Länk till annan webbplats.

Näringslivsfonden

Ragunda kommun avsätter en del av regleringsmedlen/bygdemedlen till det vi kallar Näringslivsfonden.Varje år avsätts ca 400 000 kronor.

Näringslivsfonden i Ragunda kommun är medel som kan sökas för näringslivsbefrämjande åtgärder som gynnar bygden i en vidare bemärkelse. Ragunda kommun bereder ärendena och Länsstyrelsen fattar det formella beslutet.

Coompanion - kooperativ utveckling

Coompanion främjar kooperativt företagande – entreprenörskap som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas.

Coompanion erbjuder bland annat kostnadsfri rådgivning och stöd. Mer information finns på deras hemsida.

Coompanion - Entreprenörskap som gör skillnad - Coompanion Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Mer information, utlysningar och publikationer hittar du på:

För dig som är företagare - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats.

Kreditgarantier

Garantia utvecklar och erbjuder finansiell infrastruktur för företagare. Garantias borentjänst Borgen kan vara din resurs när du vill minska din personliga borgen i samband med finansiering av ditt företags kapitalbehov.

Garantia - Garantia Länk till annan webbplats.

Riskkapital och villkorslån

ALMI Lån

Till Almi kan du vända dig när du har svårt att finna finansiering som täcker hela ditt behov. Almi kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvillig finansiering och erbjuder flera finansieringsformer:

 • Förstudiemedel — Förstudiemedel för att verifiera innovativa idéer i projektfasen.
 • Företagslån — Lån för företag med upp till 250 anställda.
 • Mikrolån — För företag med mindre kapitalbehov.
 • Innovationslån — För utveckling av innovationsprojekt.
 • Exportfinansiering — För företag med exportsatsningar.
 • Tillväxtlån — För innovativa små och medelstora företag.

Jämtland - almi Länk till annan webbplats.

ALMI Invest

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Till skillnad från många andra riskkapitalbolag kan man investera i de flesta branscher.

Jämtland - almi Länk till annan webbplats.

Inlandsinnovation

Inlandsinnovation är ett statligt riskkapitalbolag. Man verkar för att öka tillväxtpotentialen och den internationella konkurrenskraften för företag i norra Sveriges inland. Den totala finansieringsramen är 2 miljarder kronor. Med sin finansiella styrka och samlade erfarenhet kan man vara en aktiv och stabil partner för såväl investerare som företag i regionen.

Inlandsinnovation Länk till annan webbplats.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrland, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag.

Norrlandsfonden - Sveriges ledande topplånefinansiär Länk till annan webbplats.

Saminvest

Saminvests insatser ska bidra till att utveckla och förnya näringslivet i Sverige.

Saminvest investerar i privat förvaltade venture capital-fonder och arbetar aktivt för etableringen av nya förvaltarteam.

Saminvest Länk till annan webbplats.

Projektstöd

Här hittar du en överblick över de EU-program som är aktuella och länkar till de förvaltande myndigheterna.

Landsbygdsprogrammet

Programmet förvaltas av länsstyrelsen i Jämtland. Syftet är att öka tillväxten och skapa fler arbetstillfällen i landsbygdsområden genom att ge stöd till en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Pengarna är avsedda för både företagsstöd och för projektstöd. En metod för att fördela pengarna från landsbygdsprogrammet med lokalt inflytande kallas Leader.

Leader 3sam

Ragunda och Strömsunds kommun utgör leaderområdet 3sam. 3sam kan ge stöd till landsbygdsprojekt som utvecklar entreprenörskap och samverkan, utvecklingskraften hos ideella föreningar eller jordbruk och miljö. Besluten fattas av en lokal grupp med representanter från offentlig, privat och ideell sektor.LEADER Länk till annan webbplats.

EU:s fonder

Eufonder - Startsida Länk till annan webbplats.

Nationella socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet förvaltas av ESF-rådet i mellersta norrland och ska stärka regional konkurrenskraft och sysselsättning genom kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud. Projekt med stöd från ESF kan antingen rikta sig till människor med en anställning eller till de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Socialfonden 2014-2020 - Svenska ESF-rådet Länk till annan webbplats.

Regionala strukturfondsprogrammet

Strukturfonden förvaltas av Tillväxtverket. Det övergripande målet med programmet är att skapa hållbar konkurrenskraft, förnyelseförmåga och attraktivitet för fler jobb, fler företag och mer dynamiska arbetsmarknadsregioner.

EU-program - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats.

Nordens gröna bälte

Interregområdet Nordens gröna bälte sköts av länsstyrelsen i Jämtland. Interreg främjar gränsöverskridande ekonomiska, sociala och miljörelaterade verksamheter för att uppnå regional konkurrenskraft, sysselsättning och attraktiv livsmiljö.

Interreg Sverige-Norge – Gränsöverskridande samarbete mellan Sverige-Norge (interreg-sverige-norge-2014-2020.com) Länk till annan webbplats.

Norra periferiprogrammet

Programmet prioriterar projekt som främjar innovation och konkurrenskraft i perifera områden, och hållbar utveckling av natur- och samhällsresurser. Programmet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbotten.

Northern Periphery Programme Länk till annan webbplats.

Europeiska fiskerifonden

Fonden hanteras av Fiskeriverket och ska förbättra driftsstruktur, konkurrenskraft och utveckling av ekonomiskt livskraftiga företag inom fiskerinäringen.

EUR-Lex - l66004 - SV - EUR-Lex (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.