Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen och har 11 ledamöter valda av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen förbereder nästan alla ärenden åt kommunfullmäktige och har en ledande och samordnande roll för övriga styrelser och nämnder i kommunen. Kommunstyrelsen är också Arbetslöshetsnämnd, Civilförsvarsnämnd, Kristidsnämnd, Beredskapsnämnd och Krigshjälpsnämnd.

Kommunstyrelsen och de andra nämnderna är enligt svensk tradition proportionerligt sammansatta av representanter från partierna. Mandatfördelningen motsvarar den i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har som uppgift att:

 • Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.
 • Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
 • Från nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden som behövs.
 • Sköta kommunens ekonomiska förvaltning.
 • Ha uppsikt över nämnderna och de företag som kommunen har inrättat.
 • Göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter.
 • Bereda eller yttra sig i nästan alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.
 • Verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Kommunsstyrelsens utskott

Kommunstyreslen har inrättat tre utskott som bereder ärenden till Kommunstyrelsen. Utskottet består av 3-5 ledamöter och styrs av ordförande som är ledamot i Kommunstyrelsen. De tre uskotten heter: Barn- och utbildningsutskottet, Kommunstyrelsens arbetsutskott och Sociala utskottet.

Utskotten ansvarar för att:

 • Vision, mål och riktlinjer för verksamheten efterföljs.
 • Vara beredande organ i framtagande av planer och policyprogram.
 • Bevaka att budgeten för verksamheten efterföljs. I god tid rapportera avvikelser till ansvarig nämnd.
 • Fördjupa sig i aktuella ärenden inom verksamheten och rapportera till kommunstyrelsen.
 • Vara ett bevakande organ för politiska frågorna inom verksamheten.
 • Genomföra utvärdering/uppföljning på beslut i kommunstyrelsen
 • Remissinstans.
 • Återrapporteringen ska vara så tydlig att kommunstyrelsen vet vad som beslutats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.