Diarium, handlingar och arkiv

Ragunda kommun omfattas av offentlighetsprincipen som innebär att allmänheten och massmedia ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter som enligt dataskyddsförordningen, eller lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning inte får visas. Offentliganställda har rätt att lämna uppgifter till utomstående om de inte begränsas av regler om tystnadsplikt.

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och handlingen har kommit in eller upprättats på myndigheten. En allmän handling måste finnas förvarad hos en myndighet. Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarier.

En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Till exempel anses inte säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut vara allmänna handlingar.

Vilka allmänna handlingar är offentliga?

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats.

Sekretessbelagda handlingar

Vissa uppgifter skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och får inte lämnas ut. Det handlar ofta om uppgifter inom socialtjänst eller förskola. Om en allmän handling omfattas av sekretess får den inte lämnas ut trots offentlighetsprincipen, om inte någon av de sekretessbrytande bestämmelserna i lagen är tillämplig. Om endast vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess kan handlingen lämnas ut med de sekretessbelagda uppgifterna “maskade” (dolda).

Om Ragunda kommun avslår en begäran om utlämnande av allmän handling, eller maskar delar av handlingen har den som begär att få ta del av handlingen rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut som kan överklagas till domstol.

Diarium

Vissa handlingar registreras i diarium medan andra handlingar kan hållas ordnade på annat sätt. Du kan under arbetstid vända dig till Ragunda kommuns kansli via Kundcenter om du behöver hjälp med att hitta en viss handling och du kan alltid skicka en begäran på e-post.

Kansli@ragunda.se

Diarieförs alla allmänna handlingar?

Som huvudregel ska alla allmänna handlingar som omfattas av sekretess diarieföras av myndigheten. För vissa typer av handlingar finns istället andra bestämmelser, exempelvis för patientjournaler. För andra handlingar föreligger inget krav på diarieföring om de kan hållas ordnade på annat sätt. I praktiken diarieför kommunen mer än bara handlingar som omfattas av sekretess för att på så sätt ha bättre ordning på handlingarna.

Ta del av allmän handling

Vill du ta del av en allmän handling kan du vända dig till Ragunda kommuns kansli via Kundcenter. Om det är en allmän, offentlig handling så kan du antingen få ta del av den på plats hos oss, eller så kan du begära att få en kopia på handlingen. Att ta del av en handling på plats är gratis, men vill du ha en kopia tar kommunen ut en avgift för detta.

E-tjänst för begäran av allmän handling Länk till annan webbplats.

Avgift för kopior av allmänna handlingar

Ragunda kommuns tar ut avgifter enligt det dokument "Avgift för kopior av allmänna handlingar i Ragunda kommun" som beslutats av Kommunfullmäklige.

Ragunda kommuns avgifter

Begära ut allmänna handlingar anonymt

Den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. Kommunen har som huvudregel ingen rätt att fråga vem som begär att få ta del av handlingen eller vad personen ska ha handlingen till. Endast i enstaka fall och om det är nödvändigt för sekretessprövningen har kommunen rätt att fråga om identiteten, även då har man rätt att vara anonym. Om man i ett sådant fall väljer att vara anonym så kan det påverka utfallet av sekretessprövningen. Orsaken till detta är de bestämmelser som finns i lagstiftningen som kommunen är skyldig att följa.

Om man vill vara anonym och samtidigt få en kopia av en allmän handling som man enligt taxan ska betala för så kan man besöka Kundcenter i Hammarstrand för att kunna betala avgiften kontant.

Beslut och överklagande

Om en handling inte lämnas ut har den som begärt ut handlingen rätt till ett överklagbart beslut från myndigheten. Beslutet kan överklagas till kammarrätten.

Överklaga beslut

Arkiv

Genom åren inkommer och upprättas en mängd handlingar i kommunen. Allt sparas inte men det som ska bevaras överförs så småningom till kommunarkivet.

Kommunens arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering.
Handlingarna i det kommunala arkivet ska bevaras och hållas ordnade och vårdas så att de underlättar:

 • rätten att ta del av allmänna handlingar
 • behovet av information för rättskipning och förvaltning
 • forskningens behov
 • dokumentationen av myndigheternas verksamheter
 • effektiviteten i förvaltningen

Kommunens arkiv är en del av kulturarvet och ska främja medborgarnas möjlighet att ta del av handlingarna tillexempel för forskning, sökning av gamla beslut eller uppgifter om bygghandlingar på din fastighet.

Ragunda kommuns kommunstyrelse är ansvarig arkivmyndighet och ansvarar för att handlingarna förvaras på rätt sätt.

Vill du läsa någon gammal handling? Ta då kontakt med Ragunda kommuns kundcenter.

Digital myndighetspost

Med en digital brevlåda kan du få post från Ragunda kommun och andra myndigheter digitalt istället för pappersbrev. Ragunda kommun har börjat att skicka fakturor och viss post digitalt och det kostar inget att ansluta sig. Med en digital brevlåda har du alltid tillgång till din post och du tar emot den snabbt, säkert och miljövänligt.

Vi arbetar med att kunna erbjuda fler digitala tjänster till dig som kommuninvånare. Idag kan du som har en digital brevlåda få följande meddelanden digitalt:

 • Fakturor från Ragunda kommun
 • Informationsbrev i enskilda ärenden inom VA/renhållning och slam
 • Informationsbrev i enskilda ärenden inom Ragunda Bostad
 • Informationsbrev i enskilda ärenden inom Bygg-och miljö

Hur skaffar man en digital brevlåda?

På myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats finns information och länkar till de digitala brevlådor du kan välja bland. Tjänsten förvaltas av Skatteverket. Du behöver ha e-legitimation, till exempel BankID för att skaffa dig en digital brevlåda. När du sedan ska logga in och läsa din post behöver du också BankID. Det är gratis att skaffa digital brevlåda och när du har en kan du läsa din post på datorn, läsplattan och mobilen när som helst och var du än är.

Digital post för dig som privatperson - DIGG Länk till annan webbplats.

Snabbt och säkert med digital post

Det finns många fördelar med digital posthantering.

 • Vi kan leverera beslut snabbare eftersom normal postgång tar ett par dagar.
 • Den är säkrare eftersom du öppnar din brevlåda med din e-legitimation.
 • Dina kontaktuppgifter är skyddade.
 • Du får post från olika myndigheter som är anslutna till tjänsten till ett ställe.
 • Du bidrar till en bättre miljö då pappershantering och transporter ominskar.

Du bestämmer hur du vill ha din post

Det är frivilligt att skaffa digital brevlåda. Om du inte har en digital brevlåda kommer du även i fortsättningen att få dina meddelanden från Ragunda kommun och andra myndigheter på papper med vanlig postgång. Om du har en digital brevlåda kan du också välja vilka avsändare som får skicka digitala meddelanden till dig. Ångrar du dig kan du avsluta din digitala brevlåda och få posten på papper igen.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.