För dig som är förtroendevald

Här finner du stöd för dig som är förtroendevald i utskott, nämnder, styrelser och kommunfullmäktige i Ragunda kommun.

Informationen är kortfattad och innehåller länkar och/eller hänvisningar till platser där du kan läsa mer. Saknar du någon information eller vill veta mer är du välkommen att höra av dig till kommunkansliet.

kansli@ragunda.se

Sammanträdesdatum

Alla datum för sammanträdena finns tillgängliga via länken här nedan. Majoriteten av datumen finns också att tillgå i Meetings+.

Sammanträdeskalender

Före sammanträdet

Inför sammanträdet

Det är ordföranden som ansvarar för kallelsen och för att de ärenden som ska be­hand­las under sammanträdet är beredda. Innan kallelsen skickas ut beslutar styrelsen/nämndens pres­i­dium vilka ärenden som ska tas upp på dagordningen.

För sociala utskottet och barn-och utbildningsutskottet deltar endast ordförande, avdelningschef och sekreterare under beredningen.

Kallelser

Kallelsen skickas ut en vecka innan sammanträdet till din @politiker.ragunda.se adress. I kallelsemailet finns en länk till meetings där du kan se alla underlag till de ärenden som ska tas upp på mötet.

Ibland finns inte alla underlag färdiga när kallelsen skickas ut och då kan de skickas ut senare. Om underlagen inte är färdiga före sammanträdesdagen kan de komma att presenteras direkt på sammanträdet.

Meetings Plus är en digital möteshanteringsplattform som kommunen använder sig av. Som förtroendevald får du via din personliga inloggning tillgång till kallelser, dokumentation och protokoll. Använd i första hand appen som finns installerad på din iPad då du kan ta del av mer information via den än via webbversionen. Om du har en dator måste du använda länken nedanför som kräver inloggning.

Meetings+ för förtroendevalda Länk till annan webbplats.

Under sammanträdet

Öppna sammaträden

Utgångspunkten i kommunallagen är att styrelsen/nämndernas möten är stängda, medan Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten (kommunallagen 5:42, 6:25).

Att sammanträdet är öppet innebär att allmänheten har rätt att vara i sammanträdeslokalen och lyssna. De har inte någon yttranderätt. Om dagordningen innehåller ärendet ”Allmänhetens frågestund” finns det däremot möjlighet för allmänheten att yttra sig under den punkten.

Tjänstegöring

Om du som ledamot inte kan delta på ett sammanträde ska du själv kalla en ersättare.

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt, eller en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till aktuell ersättare. Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller måste lämna under ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. En ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring under sammanträdet.

Ordning för inkallande av ersättare i styrelsen, nämnder och utskott - beslutad av Kommunfullmäktige 24 november 2022:

Ordning för ersättare

För ledamot som tillhör de här partierna:

kallas ersättare i följande partiordning:

S

S, V

C

KD, C, AFR, M, S, SD, V

AFR

KD, AFR, C, M, SD, S, V

M

KD, AFR, C, M, SD, S, V

KD

KD, AFR, C, M, SD, S, V

SD

SD, M, AFR, KD, C, S, V

Dagordning

I kallelsens dagordning finner du de ärenden som ska behandlas under sammanträdet. Dagordningen innehåller ofta många olika typer av ärenden.

Exempel på ärenden:

 • Ärenden som ska beslutas av nämnden/styrelsen i sin helhet
 • Yttranden till en annan nämnd/kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
 • Svar på revisionsrapporter
 • Svar på remisser
 • Valärenden

När ordföranden öppnat mötet meddelar hen eventuella förslag på ändringar i dagordningen och frågar om dagordningen kan fastställas.

I egenskap av ansvarig för föredragningslistan har ordföranden rätt att anmäla extra ärenden. Övriga ledamöter kan också initiera extra ärenden.

Ledamöters initiativrätt

När du tjänstgör på ett nämndsammanträde har du rätt att väcka ärenden som inte finns med på dagordningen. Det kan du göra när som helst, antingen före mötet via till exempel e-post till ordföranden och/eller sekreteraren, eller under mötets gång genom att säga att du vill att nämnden/styrelsen ska behandla ärendet (kommunallagen 4:20). Detta gäller inte kommunfullmäktige där det ärenden omfattas av beredningskrav (kommunallagen 5:26).

Det är eftersträvansvärt att de ärenden som finns på dagordningen och ska behandlas under ett sammanträde tidigare har beretts av förvaltningen. På så vis har nämnden ett underlag till ärendet med utredning, konsekvensbedömning och förslag till beslut att ta ställning till utifrån förvaltningens expertis. Förvaltningens förslag till beslut har då diskuterats i tjänste- och presidieberedning, och i vissa fall även vid förvaltningens samverkansgrupp som består av personalföreträdare. Det är nämnden som beslutar om ett initiativärende ska avgöras direkt, bordläggas för att avgöras senare eller beredas av förvaltningen innan ärendet avgörs.

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige kan initiera ärenden genom att skriva motioner och ställa interpellationer och frågor (kommunallagen 4:19, 5:22, 5:59-64). För att lämna in en motion använd denna e-tjänst:

Motion - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Ordförklaring:

 • Motion - ett ärende med förslag på beslut som ledamot/tjänstgörande ersättare lämnar till kommunfullmäktige. Motionen ska sedan beredas och slutligen beslutas av kommunfullmäktige.
 • Interpellation - en fråga som är mer omfattande och kan leda till debatt. Interpellationen ska besvaras skriftligt av en ansvarig politiker, ofta ordföranden i en nämnd. Samtliga tjänstgörande ledamöter/ersättare har rätt att delta i interpellationsdebatten. En interpellation bör handla om angelägenheter av större intresse för kommunen.
 • Fråga - en öppen fråga, med ett bestämt innehåll, ställs till en annan ledamot där bara de två får ingå i debatten. Frågan ska röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har ansvar för.

Ytrranderätt

Du har rätt att yttra dig under sammanträdet, oavsett om du tjänstgör eller inte, som förtroendevald i en nämnd eller styrelse. För att yttra dig påkallar du ordförandes uppmärksamhet och visar att du vill begära ordet. Detta sker genom handuppräckning.

Talarordningen bland dem som önskar yttra sig är ordförandes arbetsuppgift under sammanträdet. Närvarande tjänstemän kan på begäran yttra sig i sakärenden eller kring frågor om juridiken kring sammanträdet.

Yrkanden

Till varje ärende bör det finnas ett förslag till beslut från förvaltningen, utskottet eller annan nämnd. När ärendet har föredragits och ordföranden har lämnat ordet fritt kan du som tjänstgör föreslå att nämnden ska besluta om att bifalla eller avslå förvaltningens förslag, eller ändra något/göra ett tillägg till förslaget. Du kan även lägga helt egna yrkanden eller biträda (stödja) någon annans yrkande.

Egna yrkanden ska lämnas in skriftligt till mötets sekreterare och ordförande, gärna via mejl. Detta för att säkerställa att de blir korrekt återgivna när ordföranden räknar upp förslagen till beslut och för att de ska återges rätt i protokollet.

Yrkanden kan delas in i två huvudkategorier: formella yrkanden och sakyrkanden.

Formella yrkanden:

 • Ajournering
 • Återremiss
 • Remiss
 • Bordläggning

Sakyrkanden:

 • Bifall till grundförslag
 • Tilläggsförslag
 • Ändringsförslag
 • Avslag
 • Nya förslag

Formella yrkanden innebär att ärendets hantering eller beslutsgång påverkas. Exempel på formella yrkanden är återremiss och bordläggning.

Sakyrkanden innebär att ärendet ska be­slutas genom bifall, avslag, tillägg, ändring eller ett helt nytt förslag.

Yrkanden inom varje kategori ställs mot varandra och formella yrkanden behandlas alltid först. Om nämnden beslutar enligt ett formellt yrkande prövas inte eventuella sakyrkanden. Yrkanden i den ena kategorin ställs inte mot yrkanden i den andra.

Votering/ omröstning

Om det finns tre eller flera sakyrkanden prövar ordförande yrkandena var för sig. De som tjänstgör svarar ja på det förslag de röstar för. Ordförande meddelar då vilket av yrkandena hen uppfattar har vunnit och klubbar det som beslut. Detta kallas för beslut genom acklamation. Innan ordförande klubbar beslutet har du som tjänstgörande rätt att begära omröstning vilket då ska genomföras.

Vid en omröstning avgörs ärenden genom enkel majoritet. Det yrkandet som har fått mer än hälften av det totala antalet röster vinner. Undantag är minoritetsåterremiss och minoritetsbordläggning. Det gäller endast i Kommunfullmäktige (gäller ej valärenden) och innebär att ett ärende ska återremitteras/bordläggas om minst en tredjedel av de tjänstgörande begär det (kommunallagen 5:50).

Observera att i beslut som gäller personval är omröstningen sluten, då syns det inte hur var och en har röstat.

Reservationer

Om du som ledamot har deltagit i ett beslut eller en inledande del i beslutet har du möjlighet att reservera dig mot beslutet och få det antecknat i protokollet (kommunallagen 4:27). Du behöver inte ha yrkat på något annat förslag till beslut för att få reservera dig. Reservationen måste anmälas till ordföranden innan mötet avslutats.

Du har också möjlighet att lämna en skriftlig reservation som skrivs in i protokollet. Alternativt läggs reservationen som en bilaga till protokollet. En skriftlig reservation måste lämnas till sekreteraren innan protokollet justeras. Detta görs via mail till kansli@ragunda.se.

Deltagande i beslut

När du tjänstgör kan du välja att inte delta i beslut med undantag för ärenden som gäller myndig­hets­utövning mot enskild, då måste du delta. Om du inte vill delta i ett beslut måste du anmäla det till ordföranden innan beslutet fattas. Du behöver dock inte rösta för mer än ett förslag i ett ärende. Ordföranden kan inte heller avstå från att delta i ett beslut om ordförandens röst krävs för att avgöra ärendet (kommunallagen 4:25-26).

Protokollsanteckningar

Du har rätt att lämna protokollsanteckningar i samband med att ärenden behandlas. De gäller även ersättare som inte tjänstgör. Anteckningen ska lämnas till mötessekreteraren innan protokollet justeras.

Jäv (kommunallagen 5:47-49, 6:28-32)

Som förtroendevald får du inte delta i handläggning av ärenden där du är jävig. Att vara jävig i ett ärende innebär att du har ett eget intresse i ärendet som kan påverka ditt ställningstagande. Jävsreglerna gäller för all handläggning av ärenden i nämnd och utskott, alltså för utredning, beredning, föredragning och beslutsfattande. Jävsreglerna finns till för att garantera beslutens objektivitet och opartiskhet samt allas likhet inför lagen.

En förtroendevald är jävig i ärenden där:

 • Saken personligen berör den förtroendevalda, den förtroendevaldas partner, förälder, barn, syskon eller annan närstående. Exempel: den förtroendevalda är part i ärendet, eller den förtroendevaldas partner äger ett företag som nämnden anlitar i något uppdrag (sakägar- och släktskapsjäv).
 • Den förtroendevalda eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår, eller för någon som kan ha synnerligen nytta eller skada av ärendets utgång. Exempel: Den förtroendevalda är firmatecknare för ett bolad/en förening som direkt berörs av ärendet (ställföreträdarjäv).
 • De förtroendevalda har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken (ombuds-/biträdesjäv)
 • Ärendet handlar om tillsyn över kommunal verksamhet som den förtroendevalda är knuten till – drift och tillsyn får alltså inte utföras av samma personer (tillsynsjäv)
 • Ärendet rör andra omständigheter som kan rubba förtroendet för den förtroendevaldas opartiskhet i ärendet. Exempel: Förtroendevaldas vänskap/ovänskap med bygglovssökande (delikatessjäv)

Det är i första hand du själv som ska meddela ordföranden att du är jävig i ärendet. I annat fall kan nämnden/styrelsen avgöra frågan om jäv genom majoritetsbeslut. Om sammanträdet sker bakom stängda dörrar ska du lämna lokalen. Är sammanträdet öppet bör du lämna din plats och därigenom tydligt markera att du inte deltar i handläggningen och beslutet.

En förtroendevald som avbryter sin tjänstgöring på grund av jäv får återinträda i tjänst när ärendet är klart. Om en ersättare finns på plats träder denne in och tjänstgör i ärendet.

Observera att jäv inte föreligger exempelvis om:

 • Den förtroendevalda har beslutat om ett förslag till beslut i en beredande nämnd.
 • En taxa som ska beslutas berör den förtroendevalda själv
 • Generella bidragsregler beslutas där den förtroendevalda är berörd genom att också vara ledamot i en förening

Vid tveksamheter bör jäv beaktas.

Efter sammanträdet

Som förtroendevald har du rätt till ekonomisk ersättning för din tjänstgöring. Detta regleras av de av fullmäktige bestämda reglerna för ersättning och arvoden till förtroendevalda. Arvode och ersättning varierar efter typ av tjänstgöring. Du kan läsa mer om arvoden och ersättning under kommunens föreskrifter. För att erhålla ekonomisk ersättning använder du vår e-tjänst som handläggs av kommunkansliet.

Allmänna bestämmelser/ Regler

Rapportera arvoden och ersättningar - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Meetings Plus

Använd i första hand appen som finns installerad på din iPad då du kan ta del av mer information via den än via webbversionen.
Har du inte tillgång till appen så kan du komma åt webbversionen via denna länk:

Meetingsplus för förtroendevalda Länk till annan webbplats.Behöver du hjälp med inloggningsuppgifterna kontaktar du kanslienheten:kansli@ragunda.seBehöver du hjälp med appen kontaktar du IT-enheten:helpdesk@ragunda.se

E-post

Använd i första hand e-post-appen som finns på din iPad. Har du inte tillgång till din iPad så kan du använda dig av webbmailen. När du loggar in i webbmailen så är det din e-post adress du ska ange som användarnamn. Behöver du hjälp med inloggningsuppgifterna eller appen kontaktar du IT-enheten.

Office 365 Länk till annan webbplats.

iPad

Här hittar du den manual som du skall följa när du skall starta upp din iPad för första gången. Behöver du hjälp med din iPad kontaktar du IT-enheten eller kundcenter.

iPad manual Pdf, 139 kB.

Ska du avsluta ditt uppdrag?

Ska du avsluta ditt uppdrag som förtroendevald så skall du lämna in en skriftlig avsägelse till kommunkansliet. Detta görs antingen via e-tjänst eller i pappersformat. Du ska även lämna tillbaka din iPad eller dator. När du lämnar tillbaka enheten så glöm inte lämna med en lapp med den lösenkod du har valt på enheten samt laddare med kabel.

E-tjänst - avsägelse av politiska uppdrag Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.