Matavfall

I Ragunda kommun tar vi hand om matavfall och bidrar till ett mer hållbart samhälle!

Matavfall är rikt på både energi och näring.

När vi sorterar ut vårt matavfall kan vi göra fordonsgas och biogödsel av det. Biogödslet kan vi sprida på de jämtländska åkrarna, där det odlas mat eller foder till våra djur. På så sätt kan vi få nytta av näringen i matavfallet och fordonsgasen blir ett lokalt producerat bränsle.

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2020.614 Avfallsförordningen) är alla kommuner skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter.

Avfallsabonnemang

Det finns två abonnemang att välja på:

 1. Abonnemang med sortering matavfall.
  Matavfallet sorteras ut och läggs i brunt kärl. I abonnemanget med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. När övriga avfallsslag, inklusive förpackningar, har sorterats ut återstår restavfallet. Restavfallet läggs i ditt gröna kärl. Obs! Ditt matavfallskärl bör ställas ut för tömning var 14:e dag.
 2. Abonnemang med osorterat avfall
  Abonnemanget innebär att du som abonnenten aktivt väljer att inte sortera ut ditt matavfall. Abonnenten använder enbart kärl för restavfall.

För att beställa ett matavfallskärl kontakta Kundcenter.

Hemkompostering

Om du vill kompostera hemma måste det göras i godkända och avsedda behållare. För att kompostera måste en ansökan till Bygg och miljönämnden göras. Handläggaravgift tillkommer vid anmälan av ny kompost.

Det kan vara bra att känna till att när kommunen samlar in matavfallet blir det till biogas och biogödsel vilket tar tillvara på såväl näringen som energin i avfallet till skillnad från kompostering som endast tar tillvara näringen (förutsatt att kompostjorden används för odling). För att uppnå största miljönytta med matavfall är det alltså bättre att låta oss samla in det än att själv kompostera avfallet.

Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall Länk till annan webbplats.

Hemkompostering av organiskt avfall

Grundprincipen för all avfallshantering är att den ska ske utan att orsaka olägenheter för människor eller miljön. Matavfall är näringsrikt och kan locka till sig skadedjur som bland annat möss, råttor och fåglar. Det är därför viktigt att komposteringen sker på ett säkert sätt i godkända behållare.

Hemkompostering av organiskt hushållsavfall sker vanligtvis genom konventionell kompostering. Behållaren kan vara oisolerad eller isolerad. Är behållaren isolerad kallas det för varmkompost. Fördelen med en varmkompost är att komposteringsprocessen kan fortgå trots lägre temperaturer. För åretruntbostäder är varmkompost ett krav för hemkompostering. En oisolerad konventionell kompost kan vara godkänd för fritidshus som endast används sommartid.

Oavsett om kompostbehållaren är isolerad eller oisolerad är det viktigt att tänka på följande:

 • Kompostbehållaren ska ha ett lock.
 • Behållaren ska vara skadedjurssäker och inte ha springor eller hål större än 7 mm.
 • Behållarens botten ska vara tät eller ha ett finmaskigt nät som håller gnagare borta.
 • Komposten ska inte skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön, rekommenderat avstånd till fastighetsgräns är 4,5 meter.

Bokashi

En annan typ av kompostering som blivit alltmer populär är så kallad bokashi. Vid bokashi blandar man vanligtvis matavfallet med strö preparerat med mikroorganismer. Behållaren som används är lufttät och med hjälp av de tillsatta mikroberna startas en syrnings- och jäsningsprocess som fermenterar matavfallet. När behållaren är full bör den få stå någon vecka och mogna för att matavfallet ska hinna fermenteras. När bokashin är färdigfermenterad blandas den med jord antingen i en så kallad jordfabrik (inomhus eller utomhus) alternativt grävs ner direkt i jorden. Efter den fermenterade bokashin har blandats med jorden sker nedbrytningen inom några veckor.

För kompostering genom bokashi är det viktigt att tänka på följande:

 • Bokashibehållaren ska vara lufttät.
 • Du kan behöva flera behållare eftersom en full bokashibehållare behöver tid att mogna innan den blandas med jord. Anpassa antalet efter hushållets behov.
 • Lagring av den färdiga bokashin ska ske på ett sådant sätt att den inte orsakar olägenhet, tänk över plats och metod. (Gäller även om du planerar att lagra den färdiga bokashin en längre tid, exempelvis över vintern.)
 • Nedgrävning av den färdiga bokashin i jord ska ske på ett säkert sätt så att den inte orsakar olägenhet eller drar till sig skadedjur.

Oavsett om du planerar att påbörja hemkompostering med konventionell kompost eller bokashi är det viktigt att du skaffar dig kunskap om hur du sköter din kompost och om komposteringsprocessens grundprinciper. Det är fastighetsägarens ansvar att komposten inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Fastighetsägaren ansvarar även över att ta hand om och använda kompostjorden på den egna fastigheten.

Kompostering av trädgårdsavfall

Löv, gräs och växter kan komposteras på den egna tomten utan krav på anmälan till bygg- och miljökontoret. Om du däremot inte vill kompostera avfallet själv ska du lämna det på en återvinningscentral.

Delning av kärl

Två fastighetsägare med närliggande fastigheter som är permanent- eller fritidsboende och som delar avfallsbehållare betalar varsin full grundavgift men delad avgift för kärl. Hushåll kan välja vilket av 140 liter matavfallskärl eller 190 liter restavfallskärl man vill dela på.

Vid delning av kärl debiteras varje abonnent med 50% av avgiften för behållaren.

Taxa

Taxorna för matavfallsinsaling beslutas av kommunfullmäktige och finns att läsa på sidan med kommunens föreskrifter.

Ragunda kommuns föreskrifter

Så sorterar du ditt matavfall

Du sorterar ut matavfallet i papperspåsar som du får hem när ditt bruna kärl levereras till din sophämtningsadress och lägger i ditt bruna kärl. Restavfall sorteras som vanligt i den gröna tunnan.

Matavfallet måste vara rent, det får inte finnas plast eller annat skräp i det för då fungerar inte rötningen av matavfallet.

Matavfall – det är skal från frukt och grönsaker, kaffesump med filter, tepåsar, teblad och matrester, hushållspapper och servetter. Det går också bra med snittblommor men inte krukblommor. Jord fungerar inte i rötgasanläggningen.

Vi ska inte skapa matsvinn, men det finns ändå sådant som inte går att äta upp - bananskal till exempel. Det ska stoppas i tunnan för matavfall.

Felsortering - om man valt abonnemang med matavfall men ändå slänger matavfall i restavfallskärlet, så kommer ditt abonnemang att ändras till osorterat efter 3 st överträdelser.

Vid upphämtning av avfallet kommer kontroller att ske för varje abonnent och rapporteras in i vårt system.

Hämtning av matavfallet

Matavfallet hämtas av samma lastbil och samma tur som ditt restavfall det vill säga varannan vecka. Ställ ut kärlet hur lite du än har i ditt matavfallskärl. För att få ut så mycket energi som möjligt av matavfallet bör avfallet inte vara för gammalt.

Lastbilen har två fack och matavfallet hålls separat från restavfallet för att kunna skicka matavfallet till rötgasanläggningen.

Ingen avgift för tömning av ditt matavfallskärl tas ut. Den ingår i ditt abonnemang.

Matavfallspåsar och tillbehör

Om du behöver extra påsar kan det hämtas på våra återvinningscentraler samt Kundcenter, medborgarkontoren på biblioteken i Hammarstrand, Stugun och Bispgården samt servicepunkten i Borgvattnet. Alternativt lägger du en tom matavfallspåse under locket på matvafallskärlet, så får du en ny bunt påsar av sopbilen.

Matavfallsbehållaren får du när du beställer ditt matavfallskärl.

Matavfall - flerbostadshus

I flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam sophämtning är det fastighetsägaren eller föreningen som avgör om de boende ska ges möjlighet till matavfallssortering.

Hur många kärl som behövs beror bland annat på antalet hushåll och hur ofta kärlen töms. Matavfallet hämtas av den vanliga sopbilen samtidigt som de vanliga soporna. Eftersom sopbilen har två fack blandas inte avfallet.

Hur du kan beräkna antal kärl för matavfallet

Du kan enkelt räkna ut hur mycket matavfall som genereras i din fastighet. En lägenhet genererar i genomsnitt 10 liter matavfall per vecka. Multiplicera 10 liter matavfall med antalet lägenheter. Summan du får är så mycket liter matavfall som alstras per vecka för alla lägenheter i fastigheten. Till exempel: 10 liter matavfall gånger antal lägenheter = X liter matavfall per vecka.

Placering av kärlet/behållaren

Det behöver finnas utrymme för matavfallskärl eller annan behållare med en fungerade lastning utifrån tillgänglighet och arbetsmiljö. Det utrymme som idag finns avsatt för avfall är troligtvis tillräckligt. Med matavfallsinsamling är avfallsmängden den samma, skillnaden blir att den delas upp i två fraktioner; matavfall och restavfall.

Flerbostadshus med sopnedkast behöver ordna en annan lösning för avfallshanteringen.

Information till boenden.

Det är viktigt att alla i er fastighet vet hur och varför matavfallet ska sorteras.

 • Sätt upp information om sorteringsanvisningar. Både i avfallsrummet och i lägenheterna samt att kärl är tydligt skyltade.
 • Alla hushåll ska ha en påshållare. Ni får en hållare som är speciellt utformad för matavfallspåsarna. Hållaren bör användas då den gör att påsen håller sig torr och inte går sönder.
 • Se till att påsar finns tillgängliga i avfallsutrymmet eller annan anvisad plats. Påsar finns att hämta på kommunens återvinningscentraler och servicekontor.

Tänk på att:

 • Använda alltid avsedd papperspåse.
 • Hålla kärlen rena och fräscha.
 • Informera nyinflyttade hyresgäster om matavfallssorteringen.

Matavfallsinsamling för dig i fritidshusområde

Har du en fastighet i ett fritidshusområde med gemensamma kärl kommer du ha möjlighet att få sortera ut ditt matavfall. Matavfallskärl kommer att ställas ut vid dom befintliga restavfallskärlen.

Matavfallsbehållarna och påsar kan du from maj månad hämta på ÅVC eller beställa via renhallning@ragunda.se.

Renhållningen

Rötgasanläggning i Jämtland

Ragunda kommun kommer tillsammans med länets kommuner att bygga en rötgasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning med start 2025. Naturvårdsverket är med och finansierar rötgasanläggningen till 45 % för att den bidrar till att minska mängden utsläpp av växthusgaser.

Kommunfullmäktige tog beslut i juni att Ragunda kommun bildar tillsammans med Bräcke, Strömsund, Åre, Östersund (genom Östersunds Rådhus AB), Berg, Krokom och Härjedalens kommun bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB.

På Östersunds kommuns hemsida kan du läsa mer om den planerade rötgasanläggningen.

Biogas i Jämtland Härjedalen - Östersund.se Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.