Vindkraft

Intresset för storskalig utbyggnad av vindkraft har ökat markant under senare år. Vindkraften kan ses som ett utmärkt komplement till övrig elproduktion då råvaran är gratis och fri från miljöskadliga utsläpp.

På nationell nivå finns dessutom beslut på att produktionen av energi ska effektiviseras samtidigt som man går över till nya energikällor. I det nationella planeringsmålet på 10 TWh år 2015 så uppgår Jämtlands andel till 217 GWh. Jämtlands län har utöver det nationella målet tagit regionalt miljömål för en produktion på minst 1,0 TWh år 2015, det vill säga nära fyra gånger mer än vad som ska produceras nationellt.

Vindkraft i Jämtland

Olika myndigheter har i många år hävdat att vindkraft i Jämtland endast är möjlig att lokalisera i de västra delarna av länet då vindresurserna i övriga delar ansetts som otillräckliga. En inventering framtagen vid Uppsala universitet 2006 visar dock att det även i de östra delarna finns ett antal platser lämpade för vindkraftsproduktion. Inventeringen i kombination med ett nytt sätt att räkna visar på att produktionen på 1,0 TWh kan var möjlig att klara utan att länets fjällområden onödigtvis påverkas av vindkraftsutbyggnaden.

Vindkraft i Ragunda kommun

Det ökade intresset för utbyggnad av vindkraft ställer stora krav på att kommunerna har en tillfredställande översiktlig planering för att klara hanteringen av olika tillstånd. Ragunda kommun antog 2009 ett tillägg till gällande översiktsplan som behandlar vindkraft. I planen redovisas fakta om vindkraft, bakgrund, överväganden och riktlinjer samt vilka områden som är lämpliga för en storskalig utbyggnad, mindre grupper och områden som är olämpliga för vindkraftsutbyggnad på grund av andra intressen.

Planen redovisar ett flertal områden utpekade som lämpliga som lämpliga för storskalig utbyggnad av vindkraft liksom de områden där vindkraft inte ska tillåtas. Dessutom finns det i planen rekommendationer som reglerar anläggandet av mindre grupper och enstaka verk utanför de markerade områdena.

Kommunen har i översiktsplanen även tagit ställning kring frågor om lokal nytta kompensation för skador till berörda bygder.

Vindbrukskollen är en nationell karttjänst om etablering av vindkraftverk i hela landet som ges ut av länsstyrelserna.

Vindbrukskollen Länk till annan webbplats.

För ytterliggare information vänd er till Bygg- och miljöenheten.

Är du en presumtiv leverantör till Vindkraftsutbyggnaden?

Prövning av vindkraft

När någon visar intresse för att bygga för storskaligt vindbruk följer flera steg innan spaden sätts i marken. Bland annat mäts lämpligheten på platsen i mer detalj och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram i samråd med bland annat Länsstyrelsen, kommunen och allmänheten. Förberedelserna kan ta många år innan en faktisk tillståndsprövning blir aktuell.

Prövning av ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet i Ragunda kommun, däribland större vindkraftsparker, hanteras av Länsstyrelsen i Jämtland. Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet i olika steg och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig.

Miljöprövningsdelegationen kan bara ge tillstånd till vindkraftsprojekt om det tillstyrks av kommunfullmäktige. Mindre vindkraftverk som kräver bygglov och anmälan om miljöfarlig verksamhet prövas däremot av bygg- och miljönämnden och kräver ingen tillstyrkan från kommunfullmäktige.

Vid all prövning av vindkraft måste den som vill bygga och driva vindkraftverk utreda och presentera hur vindkraftverken kan komma att påverka människor och omgivningen i en miljökonsekvensbeskrivning. Bland annat finns krav om dokumenterade samråd med allmänheten i närområdet, att göra buller- och hinderljusberäkningar, och visa hur hänsyn tas till människor, djur- och naturvärden.

Prövning av miljöfarlig verksamhet | Länsstyrelsen Jämtland Länk till annan webbplats.Vindlov (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.Vägledning om kommunal tillstyrkan - (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Om tillstånd erhålls

Att ta fram själva tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning för en större vindkraftspark är ett omfattande arbete. Trots att mycket resurser läggs ner i förberedelsearbetet är det fortfarande inte säkert att vindkraftsparken byggs även om tillstånd erhålls.

Om tillstånd väl erhålls går det projekterande bolaget vidare med att se över vad som behöver upphandlas och räkna på investeringsbelopp. Det kostar mycket att bygga en vindkraftspark, så det gäller att någon är beredd att betala, ta risken och satsa på projektet. Det betyder att man behöver visa på en kalkyl där det framgår att parken är en lönsam investering som genererar avkastning till ägarna.

Utöver att planera för själva byggnationen av parken och tillkommande driftstid så behöver det projekterande bolaget ha en tydlig plan för hur elen från vindkraftverken ska kunna konsumeras, det vill säga transporteras ut på stamnätet och vidare till konsumenter som köper el. Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för stamnätet och att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt.

Vanligtvis behöver man ta ett tillstånd för uppförande av en större vindkraftspark i bruk inom en viss tid, ofta inom fem år men ibland längre. Om projektören inte börjar bygga inom igångsättningstiden så förfaller tillståndet.

Svenska kraftnät (svk.se) Länk till annan webbplats.

Om du har synpunkter

Om du har synpunkter som du vill framföra om vindkraft i kommunen bör du i första hand kontakta det bolag som driver, bygger eller vill bygga vindkraftverken. Mer information och länkar till aktuella vindkraftsprojekt i Ragunda kommun hittar du i menyn på den här sidan. I andra hand kan du kontakta Länsstyrelsen som sköter prövning och tillsyn av större vindkraftsparker.

Vindkraft i översiktsplanen

I översiktsplanen beskrivs hur mark och vatten inom kommunens gränser ska användas. I ett tillägg till Ragunda kommuns översiktsplan föreslås 14 geografiskt avgränsade områden vara lämpliga för etablering av vindkraft.

För att läsa översiktsplanen i sin helhet och tillägget som handlar om vindkraft klickar du på länkarna här nedan.

Översiktsplan Pdf, 46.2 MB.

Vindkraft i Ragunda kommun Pdf, 122.8 kB.

Plankarta vindkraft i Ragunda kommun Pdf, 46.2 MB.

Ett arbete med att uppdatera Översiktsplanen i kommunen är i gång och i samband med detta krävs det också en revidering av tillägget Vindkraft i Ragunda kommun. Läs mer om arbetet med den nya översiktsplanen här:

Översiktsplan

För- och nackdelar med vindkraft

Att tillåta vindkraftsutbyggnad relaterar till Sveriges mål om att till år 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion. Vindkraftsutbyggnaden skapar ekonomisk tillväxt genom att lokalsamhället kan leverera varor och tjänster till de stora byggprojekten och vinkraftsanläggningarna när de är färdigbyggda. Vindkraften för med sig nya typer av jobb som kan ge en direkt ekonomisk avkastning till kommunen.

Samtidigt utgör vindkraftsutbyggnaden ett ingrepp i vår natur och vår livsmiljö, och Ragunda kommun har ett stort ansvar att väga intressen, för- och nackdelar mot varandra när det kommer till att tillstyrka eller avstyrka utbyggnad av vindkraft. Vindkraft är ett av få områden enligt miljöbalken där kommunen har så kallad vetorätt och har möjlighet att påverka Länsstyrelsens beslut om att ge tillstånd till en vindkraftsprojektör att bygga vindkraftverk.

Så jobbar Ragunda kommun med vindkraft

Bygg- och miljöenheten hanterar bygglov och miljöanmälan för vindkraftsanläggningar som inte kräver tillstånd av Länsstyrelsen, så kallade små- och medelstora anläggningar.

För stora vindkraftsanläggningar som kräver tillstånd av Länsstyrelsen så deltar vi i samråd och lämnar yttranden, samt lämnar vetobeslut.

Läs mer om planering och tillstånd hos Energimyndigheten.

Planering och tillstånd (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

I samband med att Översiktsplanen i Ragunda Kommun ska uppdateras krävs det också en revidering av tillägget Vindkraft i Ragunda kommun.

Aktuella vindkraftsprojekt

Här kan du se en sammanställning av aktuella vindkraftsparker i Ragunda kommun. I flikarna nedan går det att finna mer information om varje vindkraftpark.

Läget i landet

I karttjänsten vindbrukskollen.se kan du få en överblick av vindkraftsutbyggnaden i hela Sverige.

Vindbrukskollen ges ut av Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten. Det är en frivillig karttjänst vilket innebär att uppgifterna där inte alltid är helt tillförlitliga utan ska ses som vägledning om hur vindkraftsläget i landet ser ut och utvecklas. Det är alltid Länsstyrelsen och det aktuella vindkraftsbolaget som har de mest aktuella uppgifterna om status för parkerna.

Vindbrukskollen (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

1. Ögonfägnaden

Ögonfägnaden vindkraftpark ligger i norra delen av kommunen och delar av parken ligger i Strömsund och Sollefteå kommun. Parken är i drift sedan 2015.

För mer information om parken, se Statkrafts hemsida.

Parken ligger i området med numrering 2 i plankarta Tillägg Vindkraft.Ögonfägnaden | Statkraft Vind Länk till annan webbplats.

2. Björkhöjden

Björkhöjden vindkraftpark ligger i nordöstra delen av kommunen och delar av parken ligger i Sollefteå kommun.

Parken är i drift sedan 2016.

För mer information om parken, se Statkrafts hemsida.

Parken ligger i området med numrering 3 i plankarta Tillägg Vindkraft.Björkhöjden | Statkraft Vind Länk till annan webbplats.

3. Storbrännkullen

Storbrännkullen vindkraftpark ligger söder om den befintliga parken Ögonfägnaden. Parken är under byggnation.

För mer information om Storbrännkullen, se Neoens hemsida för parken.

Parken ligger i området med numrering 2 i plankarta Tillägg Vindkraft.

Storbrännkullen Vindpark - Wind for Sweden (storbrannkullen.se) Länk till annan webbplats.

4. Björkvattnet

Björkvattnet vindkraftpark ligger öster om Borgvattnet i kommunen norra delar.

Parken är i drift sedan 2022.

För mer information, se Treblades hemsida.

Parken ligger i området med numrering 3 i plankarta Tillägg Vindkraft.Björkvattnet Wind Farm – Treblade Länk till annan webbplats.

5. Borgvattnet/Skyttmon

Borgvattnet/Skyttmon vindkraftpark ligger mellan Borgvattnet och Fullsjön samt norr om Skyttmon. En liten del av området norr om Skyttmon ligger i Strömsunds kommun.

En samrådsprocess är på gång att starta.

För mer information, se RES hemsida.

Parkerna ligger i området med numrering 4 och 5 i plankarta Tillägg Vindkraft.Skyttmon Borgvattnet Vindkraft (skyttmon-borgvattnet.se) Länk till annan webbplats.

6. Storrisberget

Storrisberget vindkraftpark är beläget söder om Krångede och Indalsälven. Storrisberget är under samråd.

För mer information, se Wind Swedens hemsida.

Parken ligger i området med numrering 10 i plankarta Tillägg Vindkraft.Projects (wind-sweden.com) Länk till annan webbplats.

7. Granåsen

Granåsen vindkraftpark ligger mellan Krångede och Överammer.

Granåsen vindkraftpark är under samråd.

För mer information, se Wind Swedens hemsida.

Parken ligger i området med numrering 11 i plankarta Tillägg Vindkraft.Projects (wind-sweden.com) Länk till annan webbplats.

8. Finnåberget

Knulen vindkraftpark är belägen norr om Bispgården, norr om Järsjön. Parken ligger till stor del i Sollefteå kommun. Parken har tillstånd.

För mer information, se Kraftö Vind och Arise hemsida.

Parken ligger i området med numrering 13 i plankarta Tillägg Vindkraft.

Projects (wind-sweden.com) Länk till annan webbplats.

Arise Länk till annan webbplats.

Övriga områden

I kommunens tillägg till översiktsplanen om vindkraft så finns det ytterligare fyra områden markerade som områden lämpliga för större vindkraftparker. Dessa områden är i dagsläget inte aktuella med någon vindkraftsutbyggnad.

  • Område nummer 14 – Öster om Bispgården
  • Område nummer 6 – Mellan Skyttmon och Mårdsjö
  • Område nummer 7 – Mellan Mårdsjö och Mörtsjön
  • Område nummer 12 – Höghanåsen
  • Område nummer 8 och 9 - Björnsjöbodarna

Se områdena och dess lokalisering i plankarta för vindkraft.

Dra nytta av vindkraften

Ett bygge av en större vindkraftspark involverar hundratals tjänster och arbetare, och kräver stora varuleveranser av så väl dagligvaror och maskiner som komponenter till vindkraftverken, maskinerna och infrastrukturen.

Vissa av kompetenserna och varorna som behövs finns tyvärr i dagsläget inte tillgängliga i Sverige. Över lag har dock vindkraftsprojektörerna stora vinningar att göra, genom att anlita lokal arbetskraft i så hög utsträckning som möjligt. Det innebär att du som är företagare i- eller i närheten av Ragunda kommun nu har goda möjligheter att vidga din kundkrets och utveckla verksamheten genom att vända dig till vindkraftsbranschen.

Affärsplattform vind

Vindkraftcentrum har tillsammans med Umeå universitet tagit fram en affärsplattform som ska göra det enklare för vindkraftsprojektörer och lokala företagare att hitta och möta varandra.

När en vindkraftspark byggs behöver det ofta gå fort att hitta rätt entreprenör, tjänst eller vara. Affärsplattformen möjliggör snabb och helt transparent kommunikation företagare och vindkraftsprojekt emellan. I Affärsplattform vind samlas boendealternativ, varor och tjänster särskilt riktade till de stora vindkraftsprojekten.

Observera att en registrering i databasen inte automatiskt innebär att du kommer att göra affärer med vindkraftsprojekten. Det är fortfarande viktigt att registrera erbjudanden som är konkurrenskraftiga både vad gäller pris och kvalité.

Affärplattform - Förstasida (umigo.se) Länk till annan webbplats.

Vilka varor och tjänster? Fantasin sätter gränserna

Arbetarna har utöver de direkta behov de har i tjänsten också vardagsbehov, då en stor andel av dem, så som läget ser ut i dag, ofta är veckopendlare eller till och med är tillresta från andra länder och stannar under en längre tid. Ett vindkraftsbygge pågår ofta under minst 1-2 år ock kan innebära att ett nytt litet samhälle byggs upp under byggperioden. Det är därför inte enbart du som kan bli en del av leverantörskedjan till huvudentreprenören som har möjlighet att dra nytta av vindkraften, utan även du som levererar vardagliga varor och tjänster till allmänheten kommer ha möjlighet att rikta dig till en ny kundkrets. Vi vet att nya varor och tjänster kommer behövas som inte funnits tidigare. Dessa kommer att uppfinnas och tillhandahållas antingen av lokala förmågor eller av tillresta entreprenörer.

Engagemang och samarbeten behöver erbjuda utbudet som efterfrågas

Ett bygge av en större vindkraftspark är ett stort projekt, och och efterfrågan på varor och tjänster kan bli intensiv under en komprimerad tidsperiod. Under byggperioden är det vanligt med snabba puckar. Ett brett engagemang och nya samarbeten både mellan sektorer, inom branscher och mellan branscher är nyckeln till att behålla värden lokalt.

Har du möjlighet att skapa ett attraktivt erbjudande till vindkraftsbranschen tillsammans med en konkurrent? Tillsammans med en vän eller granne? Eller tillsammans med det ideella föreningslivet eller lokalsamhället? Du utgör en viktig pusselbit i att skapa det engagemanget som tar till vara på möjligheterna med vindkraftsutbyggnaden lokalt.

Företagsrådgivning och stöd för utveckling

Ser du möjligheter att utvecklas med vindkraftsbranschen? Kontakta oss på utvecklingsenheten via mail naringsliv@ragunda.se eller telefon: 0696-68 20 00 . Vi ser till att lotsa dig rätt både vad gäller rätt kontakter och rätt stöd.

naringsliv@ragunda.se

0696-68 20 00

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.