Skolskjuts

Samtliga kommuner i Jämtlands län har tagit beslut om tillämpning av ett länsövergripande skolskjutsreglemente. Här hittar du mer information.

Syftet med ett gemensamt reglemente är att möjliggöra en likvärdig bedömning oberoende var i länet eleven bor och därmed skapa en ökad rättssäkerhet.

Elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiesärskola som har samma hemkommun som skolan, har rätt till skolskjuts i enlighet med gällande lagregler och detta reglemente. Gymnasieelever är ej berättigad till skolskjuts.

Från och med höstterminen 2015 får alla barn och ungdomar busskort, inte bara de som behöver det för transporter till och från skolan. Läs mer här:

Ungdomskort

Elever som åker skolskjuts ska visa upp sitt busskort vid varje resa. Att ta med cykel på bussen kostar 50 SEK.

Reglemente för skolskjutsar

Vem är berättigad till skolskjuts?

Elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiesärskola som har samma hemkommun som skolan, har rätt till skolskjuts i enlighet med gällande lagregler och detta reglemente. Gymnasieelever är ej berättigad till skolskjuts.

För frågor kring detta, kontakta respektive gymnasieskola alternativt kommunen där gymnasieskolan är belägen. Se Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110).

Med hemkommun avses den kommun som eleven är folkbokförd i. För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här, avses med hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller den som är kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Elevens bostadsadress

Utgångspunkten för elevens rätt till skolskjuts utgörs av elevens bostadsadress vilken som huvudregel är densamma som elevens folkbokföringsadress. I vissa fall kan utgångspunkten utgöras av en bostadsadress som inte är elevens folkbokföringsadress t.ex. vid placering i korttidsboende.

När vårdnadshavarna bor på olika adresser

I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser. Dessa fall benämns nedan växelvis boende. Om förutsättningar för växelvis boende är uppfyllda ska en bedömning av elevens rätt till skolskjuts göras med utgångspunkt i elevens båda bostadsadresser. I detta fall måste vårdnadshavarna söka dispens.

Förutsättningar för växelvis boende

 • Båda bostadsadresserna är belägna inom samma kommun som skolan varav minst en inom upptagningsområdet för anvisad skola
 • Föräldrarna ska ha gemensam vårdnad som styrks via underskrift
 • Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna, t.ex. boende varannan vecka på respektive adress

Ålder och avstånd

Även ålder och avstånd är utgångspunkter för bedömningen av om en elev har rätt till skolskjuts. Med avstånd menas den kortaste användbara vägen från elevens bostad till den skola eleven anvisats. Med bostad avses folkbokföringsadressen och med skola avses infart till skolområde.

Skolskjutshållplats kan vara ordinarie hållplats för linjetrafik, eller annan plats som bedömts lämplig av Länstrafikens trafikplanerare och kommunens skolskjutshandläggare i samråd med entreprenör.

Elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiesärskola som går i den skolenhet där kommunen har placerat dem har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger:

 • 2 km för elev i skolår F-3
 • 3 km för elever i skolår 4-6
 • 4 km för elever i skolår 7-9


Ovan angivna avståndsregler gäller även för avstånd till anvisad hållplats och uppsamlingsställe, som vidare beskrivs nedan.

Om gångavstånd mellan bostaden och hållplatsen för linjetrafik är mer än tidigare angivna avståndsregler beviljas särskild skolskjuts. Detsamma gäller om eleven till följd av trafikförhållandena, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet enligt skollagen är berättigad till skolskjuts för vägen mellan bostaden och hållplatsen för linjetrafik.

Uppsamlingsställen

I de fall eleven är hänvisad till ett uppsamlingsställe, där fler elever hämtas upp, skall eleven ta sig till och från hemmet och till anvisat uppsamlingsställe.

Särskild skolskjuts på grund av lång väntetid

Kommunen strävar efter att minimera väntetider i samband med skolskjuts. Väntetiden på skolan före skolstart och vid hemresa bör inte överstiga 5 timmar per vecka. De första 15 minuterna innan första lektionens början och efter sista lektionens slut räknas inte som väntetid.

Elevens ordinarie schema är utgångspunkt vid bedömningen. Väntetider som uppstår tillfälligt t.ex. på grund av inställda lektioner eller liknande berättigar inte till särskild skolskjuts. Förseningar eller tillfälligt inställda turer med den ordinarie linjetrafiken berättigar inte till särskild skolskjuts.

Trafikförhållandena

Bedömning av trafikförhållandena utifrån skollagen görs av skolskjutsansvarig, med stöd av trafikplanerare. Bedömning görs utifrån om det föreligger någon form av förhöjd riskbild mot vad generellt är godtagbar trafikmiljö för en elev. Det är ett flertal punkter som har betydelse vid denna bedömning bl.a.

 • Trafikmängd/ trafikintensitet längs vägen
 • Trafikslag längs vägen
  o Andel tung trafik
  o Genomfartstrafik
 • Vägens bredd och siktförhållanden, förekomsten av gång och cykelbana etc.
 • Förekomsten av kurvor och krön
 • Förekomsten av vägbelysning
 • Trafikföreskrifter för vägen
 • Behöver väg korsas och förutsättningar för det, t.ex. bevakat övergångsställe
 • Trafikanternas kännedom om vägen och andra trafikanter som regelmässigt trafikerar vägen (t.ex. på mindre vägar som i huvudsak används av boende i området)
 • Elevens ålder och trafikmognad

I vissa situationer kan bedömningen av trafikförhållandena innebära att dessa inte är godtagbara under del av skolåret till följd av mörker och snö. I sådana situationer kan s.k. vinterskolskjuts vara ett alternativ. Vinterskolskjuts kan beviljas för perioden vecka 45 fram till vecka 13.

Funktionsnedsättning

Bestående funktionsnedsättning

Vid funktionsnedsättning skall en individuell bedömning göras av huruvida funktionsnedsättningen påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan på egen hand. Detta gäller både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Elevens vårdnadshavare ansvarar för att relevant underlag för bedömningen tas fram, exempelvis medicinskt utlåtande från läkare eller liknande underlag som styrker funktionsnedsättningen.

Skolskjuts kan beviljas om en elev har en funktionsnedsättning med beräknad varaktighet på mer än 12 veckor som gör att eleven har svårt att själv ta sig till och från skolan.

Tillfällig funktionsnedsättning

Vid tillfällig funktionsnedsättning ansvarar vårdnadshavare för eventuell skolskjuts. Ersättningsanspråk görs i första hand till kommunens olycksfallsförsäkring och vårdnadshavaren ansvarar för att anmälan görs. Vid planerad operation tar vårdnadshavare i första hand kontakt med sitt försäkringsbolag.

Annan särskild omständighet

Skollagen innehåller även en skyldighet för kommunen att anordna skolskjuts för elever på grund av ”annan särskild omständighet”. Syftet med denna punkt är att fånga upp situationer där det framstår som nödvändigt eller motiverat att bevilja skolskjuts trots att skolskjuts inte kan beviljas på grund av färdvägens längd, trafikförhållandena eller funktionsnedsättning hos elev. Bedömningen görs utifrån de förutsättningar som är aktuella i det enskilda ärendet.

Skolskjuts enligt tilläggsregeln

Elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem kan endast beviljas skolskjuts under förutsättning att den kan anordnas av kommunen utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Detta gäller även elever som går i en annan kommuns skola på grund av särskilda skäl eller på grund av eget val.

Ändrat behov

Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår i taget och det är därmed tidsbegränsat. Av beslutet skall det framgå att kommunen vid förändring av de omständigheter som legat till grund för skolskjutsbeslutet, kan komma att ändra beslutet samt att den enskilde eleven och dennes vårdnadshavare är skyldig att anmäla till kommunen om förutsättningarna förändrats. Förutsättningarna för skolskjutsen kan komma att justeras på grund av ändrade förhållanden.

Självskjuts

Om det finns särskilda skäl kan kommunen i samråd med vårdnadshavaren avtala om s.k. självskjutsersättning. Det innebär att vårdnadshavare tar över det dagliga ansvaret för elevens transport till och från skolan mot en ersättning. Med särskilda skäl menas att självskjutsen utgör en lösning på ett svårlöst skolskjutsproblem.

Ersättningsbelopp vid självskjuts följer skatteverkets normer för skattefri ersättning för resa med egen bil. I enstaka speciella fall kan annan ersättning utgå. Ersättning betalas inte ut retroaktivt.

Ungdomskort

Alla barn och ungdomar mellan 6 och 19 år som är folkbokförda i kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokoms, Ragunda, Åre och Östersund får ett ungdomskort av kommunen. Ungdomskortet ger eleven fritt resande i hela länet året om med Länstrafiken, Stadsbussarna (ej nattbussarna) i Östersunds tätort samt på 9 Norrtåg inom länet. Detta kort ska användas av de elever som åker med buss till och från skolan.

Ungdomskortet är personligt och gäller för obegränsat antal resor. Vid förlorade/ trasiga ungdomskort kan eleven erhålla ersättningskort till självkostnadspris genom sin hemkommun.

Försenade elever

Skolskjutsen kan inte vänta på elever som inte finns på uppsamlingsstället på utsatt tid. Anges avgångstiden som ett tidsintervall ska eleven finnas på den anvisade platsen när tidsintervallet börjar. Om eleven är försenad till den ordinarie turen beviljas inte någon extratur.

Avbokning av särskild skolskjuts (taxi)

Elevs sjukfrånvaro eller annan frånvaro ska alltid anmälas till skolskjutsentreprenören eftersom samordning sker av skolskjutsar. Avbokning ska göras senast en dag i förväg. Vid plötslig sjukdom görs avbokning omgående.

Elev får inte spontant utebli från skolskjutsen utan att meddela skolskjutsentreprenören senast en dag i förväg. Vårdnadshavare kan bli ålagd att betala en avbeställningsavgift om avbokning inte skett i tid.

Skolskjutsvägar/väghållning

Skolskjutsvägar är allmänna vägar samt enskilda vägar som i överensstämmelse med gällande regler och krav avseende vägarnas standard och utformning uppbär statliga och/eller kommunala underhållsbidrag.

För att skolskjutsfordon skall trafikera enskild väg krävs att den är i farbart skick, t.ex. plogad och sandad, annars har entreprenören ej någon skyldighet att utföra skoltransport på enskild väg.

Vid extrema förhållanden

Vid vissa extrema förhållanden såsom oframkomligt väglag, naturkatastrofer eller andra extraordinära omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras i enlighet med vad som beslutats. I dessa fall utgår inte ersättning till eleven och dennes vårdnadshavare.

Ragunda kommun upplyser under sådana förhållanden snarast vårdnadshavare via skolportalen IST där kontaktuppgifter finns till vårdnadshavarens mail. Om vårdnadshavare angett mobilnummer skickas också ett SMS. Ragunda kommun meddelar också via sin hemsida samt den officiella sidan på Facebook.

Information och ansvar

Kommunen

Kommunen har ansvaret för eleven när eleven klivit av skolskjutsen vid skolan, under väntetid på skolan, samt innan påstigning vid skolan före hemfärd. Under färd till och från skolan har kommunen ansvaret, men ansvaret är enligt avtal överlämnat till skolskjutsentreprenören.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare har alltid ett ansvar för sitt barn på väg till och från skolan. Ansvaret gäller oberoende av väder eller årstid.

Där avståndsgränsen inte uppfylls och där skolskjuts beviljas på grund av att färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det normala tar kommunen en del av det ansvaret och anordnar skolskjuts.

Vårdnadshavaren ansvarar för barnet på vägen mellan bostad och anvisad påstigningsplats. Vårdnadshavaren ansvarar även för att barnet är vid utsedd påstigningsplats på anvisad tid. Om barnet missat skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till skolan. Vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skolan eller hållplatsen, under så lång tid som det behövs för att barnet ska klara att gå till skolan eller
hållplatsen på egen hand. Vårdnadshavaren ansvarar under väntetiden vid påstigningsplatsen i anslutning till hemmet.

Vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnet följer gällande ordningsregler.

Vårdnadshavare ansvarar också för att omgående informera skolan om omständigheter som kan påverka barnets rätt till skolskjuts, exempelvis flytt. Vid beviljad dispensansökan för växelvis boende ansvarar vårdnadshavarna för att i god tid lämna in ett schema över barnets vistelsetider så att skolskjutsen kan samordnas.

Skolskjutsentreprenören avgör om skrymmande utrustning, exempelvis cykel eller skidor, kan tas med under transporten. Vårdnadshavaren är ansvarig att ta reda på vad som gäller för aktuell resa.

I de fall där vårdnadshavare själva skjutsar barnet till skolan övergår tillsynsansvaret till skolan när skoldagen börjar. På motsvarande sätt övergår tillsynsansvaret till vårdnadshavare när skoldagen slutar.

Eleven

Eleven ansvarar för att följa gällande ordningsregler och inte uppträda störande i samband med skolskjutsen.

Entreprenör / Förare

Föraren av skolskjutsfordonet ansvarar för ordningen under färd och ska rapportera om en elev missköter sig. Rutin för denna rapportering överenskommes i entreprenörens avtal. Föraren ansvarar också för att fordonet framförs på ett trafiksäkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter.

Dispensansökan och överklagande av beslut

Om ditt barn ej är berättigad till skolskjuts utifrån avståndsreglerna eller om ni ej är nöjda med den beslutade skolskjutsen kan ni ansöka om dispens.

I dispensansökan kan ni:

 • Åberopa särskilda trafikförhållanden eller varaktigt funktionshinder (längre än 12 v). Vid funktionshinder bifogas läkarutlåtande.
 • Ansöka om skolskjuts på grund av att elev bor växelvis på två adresser inom kommunen.
 • Åberopa annan orsak.

Dispensansökansblankett hittar ni längst ner på denna sida.

Förnyad dispensansökan görs inför varje läsår.

Överklagande av skolskjutsbeslut för elev som går i den skola som kommunen har placerat dem i

Beslut om skolskjuts fattas av Skolskjutssamordnare på delegation från Kommunstyrelsen. Om du anser att ett beslut om skolskjuts är felaktigt har du som berörd av beslutet rätt att få lämpligheten och lagligheten i beslutet prövat genom så kallat förvaltningsbesvär.

Prövningen av överklagandet sker av Förvaltningsrätten. Överklagandet måste vara skriftligt och du ska i överklagandet ange namn, personnummer, adress och telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

I överklagandet ska du också ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt, d v s vilka omständigheter du stödjer ditt överklagande på.

Vid prövningen får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som du har hänvisat till före klagotidens utgång. Överklagandet måste vara undertecknat av dig eller ditt ombud. Om du anlitar ombud bör du även skicka med en fullmakt som visar att ombudet har rätt att företräda dig. Överklagandet skall lämnas in eller skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen på nedanstående adress. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha inkommit senast inom tre veckor från den dag då du fick beslutet.

OBS! Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Härnösand men du ska skicka/lämna det till Barn- och utbildningsförvaltningen i Ragunda kommun.

Om något är oklart kan ni kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen via Kundcenter.

Adressen är:

Ragunda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 150, 844 21 HAMMARSTRAND

Information om hur man överklagar beslut om skolskjuts

Du som förälder har rätt att överklaga beslut om skolskjuts. Här nedan finns en beskrivning av vad som bör finnas med i din överklagan. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

Datum

Ange datum.

Vem du överklagar till

Du skriver till ”Förvaltningsrätten i Härnösand, Box 314,871 27 Härnösand” men skickar din överklagan till ragunda.kommun@ragunda.se eller Ragunda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 150, 844 21 Hammarstrand.

Det kan tyckas konstigt att överklagandet ska ställas till förvaltningsrätten men sedan skickas till Ragunda kommun. Anledningen är att kommunen först ska göra en bedömning om kommunen omprövar sitt beslut eller inte. På detta sätt finns möjlighet för kommunen att direkt ändra sitt beslut. Om kommunen inte omprövar beslutet utan håller fast vid sitt första beslut skickar kommunen vidare din överklagan till förvaltningsrätten.

Vem är det som överklagar

Skriv vem det är som överklagar (vem som är klagande). Skriv ditt förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och om du har en e-postadress. Glöm inte att skriva under din överklagan!

Vad gäller saken

Här skriver du vad du vill överklaga. Tala om vad du inte har fått. Exempel: ”Jag har fått avslag i min ansökan om skolskjuts”

Vilket beslut är det du överklagar

När du överklagar till Förvaltningsrätten ska du skriva namnet på din kommun (Ragunda kommun), kommunens beslut, datum för beslut och diarienummer. Sedan skriver du: Jag vill överklaga beslutet

Vad är det du vill

Skriv vad du vill ha – ”Jag yrkar på…”. Skriv hur du vill att ditt beslut ska ändras.

Dina skäl

Här skriver du varför du tycker att beslutet är fel och varför du har rätt att få den hjälp som du har sökt. Om du har intyg som styrker dina argument skickar du med dem.

Vad är förvaltningsbesvär

Ett förvaltningsbesvär är överklagan från en privatperson som har drabbats av ett beslut som kommunen fattat där beslutet gått denne emot. Förvaltningsbesvär får endast göras av den person som direkt berörs av beslutet. Om beslutet gäller barn får förälder eller vårdnadshavare överklaga.

Framtagningsprocess, förankring och uppföljning

Dokumentet har tagits fram på uppdrag av BUZ. Barn- och utbildning Jämtlands län. Ansvariga för framtagandet har Barn- och utbildningssamordnare på Region Jämtland Härjedalen samt projektledare på Länstrafiken varit. Dokumentet har förankrats hos varje enskild kommun samt Jämtlands gymnasieförbund.

Dokumentet ska ses som ett reglemente som gäller hela Jämtlands län. Riktlinjer arbetas fram i varje enskild kommun. Dokumentet följs upp och revideras om behov uppstår på initiativ av BUZ. Skolskjutsreglemente för Jämtlands län ska finnas tillgängligt på samtliga kommuners hemsidor.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.