Föreningsstöd och lotterier

Vill du söka föreningsstöd? Här hittar du vilka stöd du kan söka hos Ragunda kommun. Du hittar också information om tillstånd för lotterier.

I Ragunda kommun har vi en levande landsbygd och många engagerade föreningar runt om i kommunen som arbetar med att utveckla sin bygd. Många människor lägger ner sin själ i att göra sin by och samhälle attraktivt att bo och verka i.

Föreningsstöd

Föreningar i Ragunda kommun har möjlighet att ansöka om stöd till verksamheten. Kommunens stöd till föreningarna är ett erkännande av de viktiga samhällsvärden som främjas av ett varierat, aktivt och demokratiskt föreningsliv. För i år, 2024 söker ni för verksamhet som bedrevs 2023.

Generella krav och förutsättningar

Villkor

För att få registrera sig och ansöka om föreningsstöd så ska föreningen:

 • vid nyregistrering via Ragunda kommuns e-tjänst bifoga stadgar, årsmöteshandlingar, protokoll, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt budget.
 • för att fortsätta vara registrerad förening i Ragunda kommun behöver föreningen varje år ladda upp sina årsmöteshandlingar (verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning) i Ragunda kommuns e-tjänst och uppdatera uppgifter i föreningsregistret.
 • ha sitt säte, bedriva sin huvudsakliga verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i Ragunda kommun.
 • vara ideell och öppen för alla, uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer, ha antagit stadgar, ha en styrelse samt en fastställd medlemsavgift.
 • ha ett medlemsregister. Varje medlem ska ha kännedom om sitt medlemskap.
 • Marknadsföra alla aktiviteter och arrangemang som föreningen får stöd för offentligt via föreningens kanaler och via Ragunda kommuns kanaler.
 • Vid barn och ungdomsverksamhet årligen bekräfta att man tagit del av, och kommer jobba i riktlinje med, den regionala ANDTS (Alkohol Narkotika Doping Tobak Spel) strategin. Länk kommer att finnas i e-tjänst.
 • Vid upprättande av nya lokaler/anläggningar/leder för vilka föreningen tänker söka stöd ska föreningen i tidigt skede samråda med föreningsansvarig i Ragunda kommun. Uteblir kommunikation/samråd kan föreningen inte ansöka om stöd inom det närmsta tre åren för nyupprättade lokaler/anläggningar/leder.

Föreningar som söker föreningsstöd på anläggning där Ragunda kommun arrenderar mark för att möjliggöra föreningens verksamhet kan komma få avdrag på det årliga stödet motsvarande Ragunda kommuns kostnader för arrendet.

Föreningar som ej är stödberättigade

Föreningar som avvisar personer till följd av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är ej behöriga att registrera sig eller söka stöd från Ragunda kommun.

Följande föreningskategorier är ej stödberättigade enligt regler och riktlinjer:

 • Politiska organisationer/föreningar
 • Ekonomiska föreningar med vinstdrivande syfte
 • Föreningar som ej är ideella eller bedriver till övervägande del kommersiell verksamhet
 • Stödföreningar (supporterklubbar och liknande) och elevföreningar
 • Religiösa organisationer och föreningar, trossamfund och föreningar/organisationer med särintressen

Ansökningar till föreningsstöd

Kommunala stöd kan lämnas av Utvecklingsenheten till ideella föreningar och organisationer som är registrerade i kommunens föreningsregister. Ansökningar som inkommit efter sista ansökningsdag handläggs ej.

Ansökningar om stöd görs endast via Ragunda kommuns e-tjänst. Vid behov av stöd vid ansökan så hjälper föreningssamordaren i kommunen till.

För alla stöd gäller:

 • Kommunfullmäktige beslutar årligen budget för föreningsstöden.
 • Utvecklingsenheten har delegation att disponera om den totala budgeten vid behov.

Våra föreningsstöd

Ragunda kommun har några olika bidrag man som förening kan söka. Läs mer om de olika bidragen nedan.

LOK - Lokalt kommunalt aktivitetsstöd

Kan sökas två gånger per år. Första ansökan ska vara inne senast 1 mars och och den andra senast 1 september.

För första mars rapporterar ni för utförda aktiviteter för perioden 1 juli till 31 december.

För första september rapporterar ni för utförda aktiviteter för perioden 1 januari till 30 juni.

Syfte

Stimulera föreningar till ökad organiserad och kontinuerlig gruppverksamhet. Stödja och främja det förebyggande arbetet inom folkhälsoområdet.

Målgrupp

Stödet riktar sig till föreningar som har verksamhet för medlemmar i åldern 7-25 år. Stödet kan sökas två gånger per år den 1 mars och den 1 september och fördelas utifrån antal aktiviteter och deltagare.

Villkor

Föreningar kan ansöka för ledarledda sammankomster som pågår i minst 45 minuter. Aktiviteten behöver inte ha en ledarledd samling vid början och avslut för att främja den spontana idrotten/aktiviteten.

Fördelning

Stöd kan fås per sammankomst och per deltagare.

E-tjänst

LOK - Lokalt kommunalt aktivitetsstöd - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

 

LOK - Lokalt kommunalt aktivitetsstöd till pensionärs- och funktionsrättsföreningar

Kan sökas två gånger per år. Första ansökan ska vara inne senast 1 mars och och den andra senast 1 september.

För första mars rapporterar ni för utförda aktiviteter för perioden 1 juli till 31 december.

För första september rapporterar ni för utförda aktiviteter för perioden 1 januari till 30 juni.

Syfte

Stimulera föreningar till ökad organiserad och kontinuerlig gruppverksamhet. Stödja och främja det förebyggande arbetet inom folkhälsoområdet.

Målgrupp

Stödet riktar sig till pensionärs- och funktionsrättsföreningar som genomför aktiviteter för sina medlemmar i Ragunda kommun. Stödet söks senast den 1 mars och 1 september och fördelas utifrån antal aktiviteter och deltagare.

Villkor

Föreningar kan ansöka för ledarledda sammankomster som pågår i minst 45 minuter. Aktiviteten behöver inte ha en ledarledd samling vid början och avslut för att främja den spontana idrotten/aktiviteten.

Fördelning

Stöd kan fås per sammankomst och per deltagare.

E-tjänst

LOK - Lokalt kommunalt aktivitetsstöd - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Lokalstöd för samlingslokaler

Syfte

Syftar till att stödja förening som äger eller svarar för drift och skötsel av föreningslokal, vilken regelbundet nyttjas för verksamhet. Med drift och skötsel menas att föreningen själv står för alla löpande kostnader tillhörande fastigheten, som till exempel el, vatten och sopor.

Målgrupp

Föreningar som bedriver organiserad och återkommande medlems- och/eller publik verksamhet kan söka lokalkostnadsstöd till sin hembygdsgård, bygdegård, eller annat föreningshus där aktiviteterna bedrivs.

Gäller ej för till exempel fristående garage, förråd, bakstugor och bastu. Gäller ej klubbstugor som ingår i anläggningar som får anläggningsstöd.

Villkor

Sista ansökningsdag är 30 april och sker för föregående år så verksamhet kan uppvisas. Man anger vilka aktiviteter som man bjudit in allmänheten att delta på.

Fördelning

Stöd utgår beroende på om lokalen nyttjas hel- eller halvår och beroende på hur många aktiviteter som görs i lokalen. 6000 kr för lokaler som nyttjas helår till aktiviteter om minst 4. 3000 kr för lokaler som nyttjas halvår till aktiviteter om minst 2. Stöd utgår till godkänd lokal, max en lokal per förening

E-tjänst

Lokalstöd & hyresstöd till pensionärs- och funktionsrättsföreningar - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Hyresstöd till pensionärs- och funktionsrättsföreningar

Kan sökas en gång per år för verksamhet föregående år. Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april.

Syfte

Syftar till att stödja förening som äger, hyr eller svarar för drift och skötsel av föreningslokal, vilken regelbundet nyttjas för aktiviteter.

Målgrupp

Stödet riktar sig till lokalt förankrade pensionärs- och funktionsrättsföreningar.

Villkor

Sista ansökningsdag är 30 april och sker för föregående år så verksamhet kan uppvisas.

Fördelning

Stöd utgår till godkänd lokal 4000 kr, max en lokal per förening. Stödet kan även utgå till godkända föreningar som delar lokal med andra godkända föreningar och/eller studieförbund. Föreningarna har möjlighet att ansöka om ett hyresstöd per förening.

E-tjänst

Lokalstöd & hyresstöd till pensionärs- och funktionsrättsföreningar - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Fritids- och idrottsanläggningsstöd

Kan sökas en gång per år för verksamhet föregående år. Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april.

Syfte

Att stödja förening som äger eller svarar för drift och skötsel av fritids- och idrottsanläggning, skoterled och vandringsled, vilken regelbundet nyttjas för aktiviteter.

Gäller ej för fristående garage, förråd, bakstugor, bastu och liknande byggnader.

Målgrupp

Föreningar som äger eller driver anläggningar i Ragunda kommun.

Villkor

Anläggningar som inte är direkt öppna för allmänheten ska anordna aktiviteter vid minst tre tillfällen per säsong, inklusive ledarledda träningstillfällen för att kunna erhålla stöd. 1 januari 2023 finns 77 mil skoterleder och 14 mil vandringsleder inmätta och godkända i Ragunda kommun.

Särskilda villkor skoterleder

Lederna ska vara väl uppmärkta och röjda till en bredd av minst 2 meter.

Föreningen ska

 • bedriva fortlöpande kontroll av och eventuell komplettering av skyltar, särskilt varningsmärken och ledmarkeringar.
 • svara för renhållning efter leden och vid vindskydd och uppställningsplatser.
 • säkerställa att leden är åkbar och framkomlig med en korridor fri från hinder.
 • informera markägare och Ragunda kommun om föreslagna/tänkta nya skoterleder.
 • ha aktuella nyttjanderättsavtal med markägare för inmätta och godkända leder.

Särskilda villkor vandringsleder

Lederna ska vara väl uppmärkta och röjda till en bredd av minst 1 meter.

Föreningen ska

 • bedriva fortlöpande kontroll av och eventuell komplettering av skyltar, och målning av ledmarkeringar.
 • svara för renhållning efter leden och vid vindskydd.
 • säkerställa att leden är gångbar och framkomlig med en korridor fri från hinder både på bredden och höjden.
 • informera markägare och Ragunda kommun om föreslagna/tänkta nya vandringsleder.
 • ha aktuella nyttjanderättsavtal med markägare för inmätta och godkända leder.

Fördelning

Stöd kan utgå till följande fritids- och idrottsanläggningar. Storlek på stödet kan variera beroende på typ av anläggning, hur ofta den nyttjas eller är öppen för allmänheten. Avdrag kan ske för kostnader Ragunda kommun bär upp i föreningens ställe, till exempel kostnader för arrende. Det finns högsta belopp för vad en förening kan få i stöd under ett år. Det ges enbart stöd för en by-anläggning per ort/förening. Skoter- och vandringsled har stöd per godkänd ledmil.

 • Motorbana, inkl. klubbstuga
 • Ridhus inkl. klubbstuga
 • Idrottsplats med seriespel
 • Idrottsplats utan seriespel
 • Hundsport inkl. klubbstuga
 • Slalombacke inkl. klubbstuga
 • Rodelbana inkl. klubbstuga
 • Elljusspår och klubbstuga
 • By-anläggningar
 • Skoterleder inkl klubbstuga
 • Vandringsleder .
 • Digital biograf inkl. salong
 • Riksteatern lokalförening
 • Discgolfbana
 • Isbana / Isrink
 • Padelbana
 • Skyttebanor
 • Föreningsdriven rastplats med ställplats i anslutning till infopoint

E-tjänst

Fritids- och idrottsanläggningsstöd - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Lönebidrag

Kan sökas från 1 januari till och med 1 september för verksamhet innevarande år. Föreningen kan ansöka om stöd för en anställd per år.

Syfte

Stödet avser att täcka viss del av ideell förenings lönekostnad för lönebidragsanställd personal.

Målgrupp

Föreningar som ämnar att anställa in lönebidragsanställd personal till sin verksamhet.

Villkor

Kommunalt lönebidrag kan beviljas föreningar och ideella organisationer som har personer anställda med lönebidrag för anställning, lönebidrag för utveckling i anställning eller lönebidrag för trygghet i anställning.

För att utbetalning av stödet ska ske krävs att kopior på utbetalningar från Arbetsförmedlingen för varje person och arbetsmånad bifogas.

Fördelning

Stödet delas ut procentuellt utifrån sysselsättningsgrad, men med ett högsta tak för summan per månad vid en heltidstjänst (100%) Ansöka kan göras för helår, men rekvireras för utbetalning var tredje månad.

Verksamhetsstöd

För 2024 finns inga beviljade medel att ansöka om.

Verksamhetsstöd kan sökas från 1 januari till och med 1 september för verksamhet innevarande år.

Syftet med verksamhetsstödet är att göra det möjligt för föreningar att söka medel utifrån behov som inte täcks av kommunens övriga stöd. Ett annat viktigt syfte med stödet är att förbättra och förstärka dialogen mellan föreningslivet och kommunen för att tillsammans utveckla och stärka kommunens fritidsutbud.

Stödet uppmuntrar till kvalitetshöjningar och utvecklingsarbete och kan med fördel användas som medfinansiering till projekt och för att nå nyinflyttade, ungdomar och äldre som inte deltar i ordinarie föreningsverksamhet.

Stödet ger också möjligt för föreningar att söka exempelvis vid behov av energieffektivisering, inköp av utrustning, inventarier och/eller till renovering av tex. maskinpark som används i föreningens huvudsakliga verksamhet och bidrar till att föreningsverksamheten kan fortlöpa.

Målgrupp

Föreningar som har ambitionen att utveckla eller bibehålla sin verksamhet.

Villkor

Stödet kan sökas max två år i rad för ett och samma projekt/ändamål, och därefter ny ansökan efter tidigast två år. Stödet beviljas bara för ett år i taget och lämnar inga garantier för att ansökan ska beviljas för år två. Detta för att möjliggöra att stödet kan falla alla föreningar i kommunen till gagn.

Vägledning till och kontakt med energi- och klimatrådgivningen för insatser inom energieffektivisering.

Stödet kan inte beviljas till: Redan påbörjade projekt. Föreningen får planera projektet, men inte ha påbörjat själva genomförandet.

Fördelning

Stödet kan fås med en högsta summa att ansöka om per ansökan.

Redovisning

Skicka inte någon redovisning till Ragunda kommun utan att vi begär det. När tiden har löpt ut och ni förväntas vara klara med projektet kan kommunen komma att göra kontroll. Vi tar i så fall kontakt med er.

Kulturstöd

Kan sökas från 1 januari till och med 1 september för verksamhet innevarande år.

Syfte

Stödet syftar till att främja förutsättningarna till ett levande kulturliv med allmänintresse så som konst, musik, litteratur, teater, film, foto, dans, lyrik med mera. Stödet ämnar också uppmuntra till ett jämställt deltagande och att vilja delta i och skapa kultur.

Målgrupp

Kan sökas av lokalt förankrade föreningar som till exempel vill arrangera ett kulturprogram eller utveckla en projektidé för ett bra kulturklimat.

Villkor

Stödet beviljas för bland annat arvode för artister, resekostnader för artister/medverkande i arrangemanget eller projektet, kostnader för ljud och ljus och kostnader för lokalhyra.

Stödet beviljas inte för exempelvis: Arvode för arrangörer, resekostnader för arrangörer, stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål, intern föreningsverksamhet, förtäring, arrangemang i anslutning till möten (tex. årsmöte), produktion och utgivning av litteratur, tidningar, tidskrifter, CD:s och film, produktion och sändning av radio- och tv-program, administration, annan förvaltning, välgörenhet, religiös eller politisk organisation.

Fördelning

Max 50% av total kostnad vid arrangemang som riktar sig till vuxna, 20 år eller äldre. Barnverksamhet max 65% av den totala kostnaden.

Redovisning

Skicka inte någon redovisning till Ragunda kommun utan att vi begär det. När tiden har löpt ut och ni förväntas vara klara med projektet kan kommunen komma att göra kontroll. Vi tar i så fall kontakt med er.

Lovaktivitetsstöd

Kan sökas fyra gånger per år inför varje lov, sportlov, påsklov, sommarlov och höstlov.

Syfte

Att barn och unga ska kunna erbjudas ett aktivt lov hemma i Ragunda kommun.

Målgrupp

Grundskole- och gymnasieelever i Ragunda kommun.

Villkor

Stödet ska möjliggöra för föreningen att erbjuda målgruppen en gratis eller starkt reducerad avgift för att delta på lovaktiviteter. Stödet kan täcka hela eller delar av kostnaden. Stödet kan ansökan för sport-, påsk-, sommar- och höstlov.

Fördelning

Fördelning av stödet sker beroende på typ av aktivitet och antalet antagna deltagare. En summa avsätts per lov att ansöka om.

Redovisning och utbetalning

Information om redovisning och utbetalning sker via kommunens e-tjänst vid beviljade medel.

Utlysningspott

Budget för stödet: Eventuell resterande medel som finns kvar i budgeten för föreningsstöd 1september årligen.

Syfte

Syftet är att alla föreningar ska få samma möjlighet att ansöka om eventuella överblivna medel i årets föreningsstödsbudget.

Målgrupp

Alla föreningar som bedriver sin verksamhet i Ragunda kommun.

Villkor

Utlysning 15 september – 15 oktober.

Utbetalning före 31 december.

Utgår inte till: Som komplement till annat stöd tidigare sökt från kommunen.

Fördelning

Fri ansökningspott eller kan utlysas med för året olika teman/inriktningar.

Redovisning

Skicka inte någon redovisning till Ragunda kommun utan att vi begär det. När tiden har löpt ut och ni förväntas vara klara med projektet kan kommunen komma att göra kontroll. Vi tar i så fall kontakt med er.

Ansökan

Bidragsansökan skall göras av föreningens styrelse i vår e-tjänsteportal.

Vad ska finnas med i ansökan?

Till ansökan ska ni bifoga:

 • Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
 • Ekonomisk redovisning
 • Medlemsantal

Om det händer något som kan påverka föreningens verksamhet och era förutsättningar för att få bidrag, kontakta foreningar@ragunda.se.

Utbetalning

Utbetalning av beviljade bidrag sker till föreningens post- eller bankgiro. Inga former av kontantutbetalningar beviljas.

Tolkning och tillämpning av bidragsbestämmelser

Kommunstyrelsen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bidragsbestämmelser.

Anskaffande av nya lokaler/anläggningar och nya aktiviteter för vilka föreningen tänker söka bidrag, samt anmälan om ny förening som vill ansöka om bidrag ska behandlas av kommunstyrelsen och kommit in till kommunen senast den 30 april före det aktuella bidragsåret.

Nya anläggningar och aktiviteter görs i vår e-tjänsteportal.

Vad är en bidragsberättigad förening?

Föreningen skall ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.

Bidragssökande föreningen skall redovisa medlemsantalet i sin ansökan där minst 5 av de betalande medlemmarna är i åldern 0 till 20 år.

Föreningen skall bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i Ragunda kommun.

Om din förening beviljas stöd ska det framgå på hemsidor och i annonsering med mera. En textrad som fungerar är "Med stöd av Ragunda kommun". Där det finns möjlighet ska kommunloggan finnas med, hör av er om ni behöver en bildfil.

Föreningen ska lägga in sina aktiviteter i aktivitetskalendern på: Skicka in ditt evenemang - Ragundadalen Länk till annan webbplats.

Förutom detta skall föreningar som bedriver verksamhet med medlemmar i åldern upp till 20 år:

 • Bedriva verksamhet som är fri från ANDTS, alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.
 • Årligen redovisa hur föreningen arbetar med jämställdhet och integration samt drog- och dopingförebyggande arbete. Detta kan skrivas in i verksamhetsplanen

Ej bidragsberättigad förening

En förening kan normalt inte få föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier:

 • ekonomisk förening
 • politisk förening
 • elevförening
 • föreningar knutna till svenska kyrkan (täcker kostnader via uttaxering)
 • föreningar knutna till svenska försvaret
 • stödföreningar (supporterklubbar med flera)

Medlemskrav

För att räknas som bidragsberättigad medlem i förening skall följande krav vara uppfyllda, för att bidrag skall utgå:

 • Medlem skall ha betalat medlemsavgift (av föreningen fastställd årsavgift).
 • Medlem ska vara ansluten och upptagen i medlemsregistret.

Den som erlägger en avgift (entré-, kurs- eller anmälningsavgift etc.) och därmed erhåller medlemskap av mer tillfällig natur skall ej anses som medlem (till exempel bingo och dans)

Granskning av verksamheten

Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ge Ragunda kommun och dess revisorer rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar för granskning. Det kommer årligen att genomföras stickprovskontroller av inlämnade uppgifter.

Lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar Ragunda kommun endast för så kallad registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vem får starta ett lotteri?

Ideella föreningar med hemvist i Ragunda kommun kan få tillstånd att anordna lotteri. Enligt lotterilagen 15§ måste man uppfylla följande krav:

 • Har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet
 • Har stadgar och en vald styrelse
 • Inte vägrar någon inträde som medlem
 • För sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Tillstånd eller registrering

Det finns två typer av lotteritillstånd att söka samt en variant som är tillståndsfri.

Tillfälligt lotteritillstånd ettårigt § 16

Det tillfälliga ettåriga lotteritillståndet söker ni för enstaka, stora lotterier som överstiger 20 basbelopp.

Lotteriregistrering treårigt §17

Om din förening vill ordna ett eller flera lotterier över en treårsperiod, där det totala insatsbeloppet för alla lotterier inte överstiger 20 basbelopp.

Tillståndsfria lotterier §19 och §20

Ideella föreningar behöver inte tillstånd att anordna lotteri om det sker i samband med en offentlig tillställning/arrangemang inom ett avgränsat område där tillställningen/arrangemanget är huvudattraktionen och lotteriet ett inslag. Till exempel marknader, tivoli, idrottsevenemang.

Ansökan och avgifter

Ansökan sker i vår e-tjänsteportal.

Med ansökan ska det finnas stadgar, verksamhetsberättelse samt protokollsutdrag med föreningens beslut att anordna lotteri samt förslag på lotteriföreståndare.

För tillstånd §16 och registrering §17 skickar vi ut inbetalningskort på 300 kr.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.