Ecostreams for LIFE

Länsstyrelserna i Västernorrlands län, Jämtlands län och Västerbottens län kommer under åren 2021–2026 att genomföra EU-projektet Ecostreams for LIFE. Ett vattenvårds- och restaureringsprojektet med en budget på 179 miljoner kronor.

Här i Ragunda kommun pågår det ett arbete med att restaurera Ammerån. Under sommaren fortsätter arbetet och man beräknar att vara klar under sommaren 2026.

Om ni vill besöka ett arbetslag är det viktigt att göra sig synlig och kontakta arbetsledaren i god tid så besöket blir så säkert som möjligt.
Skyltar med arbetsledarens kontaktuppgifter finns i anslutning till det aktuella arbetsområdet.

Arbetstider: klockan 07.00-20.00, måndag – torsdag, i vissa fall sker restaureringsarbete under fredagar.
Arbetsperiod: 1 juli – 15 september.

Så går restaureringsarbetet till

Under restaureringsarbetet kommer grävmaskiner med specialanpassade gripgallerskopor att användas för att öppna upp avstängda områden som torrlagts genom flottledsrensningar samt för att återföra stenar, block och grusmassor till vattendraget som tidigare schaktats eller lagts upp på land för att underlätta timmertransporten. I arbetet används även verktyg för att flytta sten och grusmaterial för hand.

Arbetet i Ecostreams är ett steg på vägen att nå flera miljömål, som levande sjöar och vattendrag. De är också en viktig pusselbit i arbetet med att återställa livsmiljöer för att bevara hotade vattenlevande arter i de berörda vattendragen, såsom flodpärlmussla, lax, öring, utter, mikroskapania, stensimpa och flodnejonöga.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.