Projekt Geopark Mid Sweden

Världsarvbolaget AB arbetar nu med en ansökan för att bli en Svensk Geopark.

Tidplan

I maj 2020 omvandlades världsarvsprojektet till ett geoparksprojekt. Projektet kommer att pågå till sista mars 2023. Målsättningen är att i en första fas få ett område kring Ragundadalen att bli svensk geopark. I en nästa fas ska området utvidgats till att även omfatta ett område längs Indalsälven i Västernorrland. Då området ligger i mellersta Sverige har vi döpt geoparken till Geopark Mid Sweden.

Varför en Geopark i Ragunda?

 • Få en kvalitetsstämpel på områdets betydelse för olika geologiska, naturhistoriska och kulturhistoriska aspekter.
 • Visa på ett pedagogiskt sätt områdets utveckling samt samspelet mellan natur och människa över tid.
 • Skapa möjligheter för utveckling av området.
 • Garantera vård och skydd av området.
 • Öka kännedomen om området och locka dit besökare.
 • Skapa regional utveckling, av området och näringslivet (besöksnäringen).
 • Väcka intresse för och förankra projektet hos lokala, regionala och nationella myndigheter och organisationer samt internationella organisationer och nätverk.

Geologiska teman för Geopark Mid Sweden

Ragunda; en plats för genombrott

Enligt definitionen är det: en plötslig, dramatisk och viktig upptäckt eller utveckling eller det kan innebära ett exempel på att uppnå framgång inom ett visst område eller aktivitet.

Ragundadalen har varit platsen för både dramatiska utvecklingar och viktiga upptäckter. Därför är detta det allomfattande temat för geoparken.

Berättelser

Ragundaområdets geologi registrerar nästan 2 miljarder år av jordhistoria, men berättelserna om genombrott är utspridda.

För geoparkkonceptet har fyra berättelser valts ut för att lyfta fram de mest spektakulära och viktiga geologiska och vetenskapshistoriska händelserna. Dessa är:

 1. Det lithosfäriska uppbrottet i samband med intrång i Ragundas magmatiska bergart,
 2. Den katastrofala dräneringen av isavgränsade sjöar i östra Jämtland under Holocene deglaciation,
 3. Den av människor förorsakade katastrof som skapade Döda Fallet
 4. De vetenskapliga genombrott inom områdena lervarvkronologi och processförståelse av magmadynamik som kom till från fältobservationer i området.

Projektets huvudaktiviteter

Projektets första fas är indelat i åtta huvudaktiviteter:

 1. Ta fram en geologisk beskrivning av geoparksområdet.
 2. Ta fram ytterligare underlag som krävs för en ansökan om att bli geopark.
 3. Identifiera, markera och skylta besöksmålen inom geoparken.
 4. Ta fram och distribuera marknadsföringsmaterial i digitalt och pappersformat.
 5. Ta fram informations- och utbildningsmaterial.
 6. Kontakta företag inom besöksnäringen och starta arbetet med att utveckla nya tjänster.
 7. Kontakta universitet och undersök möjligheter till forskning i området.
 8. Ta fram digitala informationsplattformar.

Organisation

Projektet leds av Världsarv Ragundadalen AB som bildades 2014 för att projektleda arbetet med världsarvsansökan för Döda Fallet. Bolaget ägs av Stiftelsen Jamtli som är majoritetsägare, Ragunda kommun samt Ragunda, Fors och Stuguns hembygdsföreningar. Världsarv Ragundadalen AB, som har sitt säte i Ragunda kommun, arbetar under en styrelse som består av representanter från alla fem ägarorganisationer.

Projektledare är Peter Ladan. I projektet arbetar bland annat Anders Hansson, 1:e antikvarie/chefsarkeolog på Jamtli, en geolog och ett par andra externa resurser med för projektet kritisk kompetens.

Sedan 31 maj arbetar ett 25-tal personer under handledning av Peter Ladan i ett naturnära jobbprojekt med att stödja geoparksprojektet. Personerna arbetar framför allt med att iordningsställa besöksplatser genom att röja stigar och ta ned träd, snickra bord, bänkar och skyltar samt dokumentera besöksplatserna i bild och ljud.

Samarbeten

Projektet har etablerat samarbeten och erfarenhetsutbyten med ett flertal geoparker, universitet och geologiska föreningar. Några exempel är Platåbergens Geopark, TERRA.vita UNESCO Global Geopark i Tyskland, De Hondsrug UNESCO Global Geopark i Nederländerna och Sveriges Geologiska Förening.

Finansiering

Projektet finansieras av Stiftelsen Jamtli och Ragunda kommun vilka årligen bidrar med projektmedel. Bolaget har även fått EU-bidrag från Tillväxtverket. Projektet har dessutom tagit initiativ till att i samarbete med Ragunda kommun och Arbetsförmedlingen ansöka om medel från Länsstyrelsen för att driva ett naturnära jobbprojekt som stöd till geoparksprojektet. Ansökan har beviljats och Ragunda kommun har fått medel för att finansiera ett 25-tal tjänster i naturnära jobbprojektet under 2021.

Relaterade länkar


Dokument

Uppdaterad