Hållbart ledarskap i glesbygd

Ragunda kommun har blivit beviljade ett projekt genom Europeiska socialfonden (ESF) – Hållbart ledarskap i glesbygd. Projektet är nu igång och kommer pågå till sista februari 2023.

En otydlighet kring roller, ansvar och mål skapar en ineffektiv organisation med ökad risk för ohälsa hos chefer och medarbetare. Därtill saknas förutsättningar i form av ledarskaps- och fortbildningsprogram för chefer i och med en glesbygds förutsättningar.

Genom detta projekt önskar vi nå resultat om en tydlig roll- och ansvarsfördelning med chefer och medarbetare som har god kompetens och förståelse för sin roll i organisationen. Med det långsiktiga målet om att bli en organisation som präglas av höga frisktal och där kompetensutveckling och delaktighet är en naturlig del i vardagen.

I projektet kommer vi att arbeta med kompetensutveckling och handledning för chefer, dels gemensamt med alla chefer, dels med enskild chef och dennes medarbetare. Aktiviteterna i projektet kommer bygga på ett systemiskt förhållningssätt med fokus på roller, kommunikation och konflikthantering kopplat till ledarrollen med särskilt fokus på glesbygdsperspektivet.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad