Avgifter, regler och abonnemang

Ägarbyte, fastighet

Har du har sålt din fastighet, gett bort som gåva eller ärvt måste ägarbytet anmälas till oss eftersom kommunen inte får någon information från Lantmäteriet, Skattemyndigheten eller liknande. Fyll i blanketten om ägarbyte som du finner här Länk till annan webbplats..

Observera att säljaren är betalningsskyldig fram till dess ägarbytet är meddelat till kommunen. När ägarbytet är genomfört korrigeras fakturan och avgifterna. Den nya ägaren ska ange om fastigheten ska användas som permanentboende eller fritidshus så att blir avgiften rätt. 

Sopkärl

Sopkärlet lämnas kvar på fastigheten och tas över av den nya ägaren. Behövs fler eller större kärl, kontakta oss på renhållningskontoret. Om kärlet inte behövs, kontakta oss så hämtar vi kärlet.

Obs! Man får inte ta med sig kärlsopor över en kommungräns.

Avgifter

Fakturorna skickas ut varannan månad februari, april, juni, augusti, oktober, december.

Renhållningstaxan består av två delar; en fast grundavgift och en rörlig tömningsavgift.

I grundavgiften ingår sopkärl, inlämnade av avfall på ÅVC, fastighetsnära hämtning av grovavfall, kostnaderna för information och drift av egna anläggningar och administration, licenser. Vilken taxa man betalar beror på om anläggningen används som privat boende (permanentboende eller fritidshus) eller av företag/verksamheter.

Tömningsavgiften debiteras när sopkärlet registreras för tömning och bekostar insamling och omhändertagande av hushållens kärlsopor. Kostnaden varierar beroende på kärlets storlek.

Om avgiften inte betalas i tid

Om du inte betalar fakturan innan den förfaller får du en betalningspåminnelse 7-10 dagar efter fakturans förfallodag. Har inte betalningen inkommit inom angiven tid kommer vi överlämna ärendet till Inkassobolaget Profina-Sundsvalls juridiska, som medför en kostnad på fn. 180 kronor. Information om din skuld får du på tfn 060-129030.

Påminnelseavgift

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Kom ihåg att vi även erbjuder e-faktura och autogiro! Läs mer om betalningsalternativ här! Om du har frågor om din faktura ska du kontakta Renhållningskontoret.

Lagar

Avfallshanteringen i en kommun regleras först och främst av Miljöbalken (SFS1998:808) och Avfallsförordning (SFS 2011:927) samt av ett flertal lagar om producentansvar. Föreskrifter från Naturvårdverket, tillsynsmyndigheter och vissa nationella miljömål tillkommer även som påverkar hanteringen.

I kommunens Renhållningsordning finns föreskrifter samlade som beskriver hur avfallshanteringen ska ske i Ragunda kommun. Se nedan för länk till lokala föreskrifter och avfallstaxan.

Uppdaterad